مقایسه بهداشت دهان و DMFT در میان دانش آموزان 6 ساله پسر و دختر در شهر اهواز در سال 79

چکیده:
هدف
پوسیدگی دندان بیماری عفونی و قابل انتقالی است که فاکتورهای متعددی در ایجاد آن دخیل هستند. انجام مراقبتهای بهداشتی فاکتور موثری در پیشگیری از پوسیدگی می باشد. عدم اطلاع والدین از زمان رویش و اهمیت دندان مولر اول دایمی در سلامت دندانها یکی از علل پوسیدگی زودرس در این دندان می باشد هدف از این تحقیق مقایسه بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان 6 ساله شهر پسر و دختر در شهر اهواز در سال 79 بود.
روش بررسی
بدین منظور 264 دانش آموز پسر و دختر 6 ساله از چهار منطقه آموزش و پرورش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و از طریق مطالعه ای توصیفی و به صورت مشاهده و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت از آمار توصیفی و جدول توزیع فراوانی و درصد آنها و برای مقایسه از آزمون T استفاده شد.
یافته ها
میانگین کل DT دانش آموزان در کل 0.22 (دختران 0.25 و پسران 0.20) بدست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد. میانگین DMFT نیز 3.36 (دختران 3.40 و پسران 3.30) بدست آمد. در ارتباط با بهداشت دهان 32.5 درصد دختران و 42.4 درصد پسران دارای وضعیت بهداشتی خوب از نظر شاخص OHI-S بودند. در هیچ یک از موارد از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
همانگونه که در این تحقیق مشخص گردید کل مقدار DMFT مربوط به پوسیدگی می باشد و از نظر رعایت بهداشت نیز 33.3 درصد دانش آموزان بهداشت دهان خوب داشتند و لزوم آموزش بهداشت دهان و دندان در سطح مدارس و خانواده ها کاملا مشهود می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
478
لینک کوتاه:
magiran.com/p366880 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!