تعیین میزان حداقل غلظت مهار کنندگی از رشد (MIC) تلوریت پتاسیم در نمونه های اشریشیاکلی جدا شده از کشت ادرار و مدفوع در انسان

چکیده:
هدف
مقاومت به یون فلزات سنگین در بسیاری از باکتریها دیده شده و از آنجا که هر تغییری در عملکرد باکتری می تواند از نظر علمی و کلینیکی اهمیت داشته باشد؛ هدف از این بررسی تعیین میزان مقاومت نسبت به یون فلزی تلوریت پتاسیم در نمونه های بالینی اشریشیا کلی می باشد.
روش بررسی
حداقل غلظت مهار کنندگی از رشد (MIC) تلوریت پتاسیم برای 449 نمونه اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری و فلور طبیعی مدفوع با روش استاندارد رقت در آگار تعیین شد.
یافته ها
برای حدود یک دوم ایزوله ها (48.7 درصد) MIC برابر و یا کمتر از یک میکروگرم در میلی لیتر پس از 24 ساعت اینکوباسیون در 35oC بود. بسیاری از باکتریها که در مجاورت غلظت کم پتاسیم تلوریت قادر به رشد نبودند (MIC کمتر و یا مساوی با 5 میکروگرم در میلی لیتر)، در طول 24 ساعت اینکوباسیون مجدد شروع به رشد نمودند و میزان MIC برای این جدایه ها افزایش یافت، و تفاوت میان MIC در فاصله زمانی 24 و 48 ساعت از نظر آماری معنی دار گردید (P£0.0006). در محیط حاوی غلظت های معادل و یا بیشتر از 10 میکروگرم در میلی لیتر تلوریت پتاسیم، باکتری ها کلنی سیاه رنگ تولید نمودند. تفاوت آماری معنی داری میان MIC در باکتریهای جدا شده از نمونه های مدفوع و ادرار انسان با یکدیگر دیده نشد.
نتیجه گیری
نتایج نشان دهنده مقاومت بالا در بیش از نیمی از سویه های کلینیکی اشریشیا کلی نسبت به فلز تلوریت می باشد. به دلیل امکان مقاومت همزمان بین آنتی بیوتیک ها و یون فلزات سنگین ادامه این بررسی با هدف تعیین مقاومت همزمان با آنتی بیوتیک ها و سایر فلزات سنگین در این باکتری و سایر جنس های باکتریایی در این منطقه لازم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
501
لینک کوتاه:
magiran.com/p366884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!