بررسی شیوع سرمی هپاتیت B، هپاتیت C و ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز (1378 تا 1383)

چکیده:
هدف
بیمارن تالاسمی بدلیل دریافت مکرر و طولانی مدت خون و فرآورده های خونی، در معرض آلودگی به هپاتیت های ویروسی نظیرهپاتیت B و هپاتیت C و همچنین ویروس نقص ایمنی انسان (ایدز) بوده و امروزه یکی از مشکلات مهم بهداشتی این بیماران کنترل و کاهش آلودگی به این ویروس ها است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B، هپاتیت C و ایدز در میان بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیت می باشد.
روش بررسی
مطالعه بصورت توصیفی و گذشته نگر در فاصله زمانی مهرماه 1378 تا مهرماه 1383 بر روی 122 بیمار تالاسمی مراجعه کننده به مرکز هموگلوبینوپاتی و تالاسمی بیمارستان شفا اهواز انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و نتایج آزمایشات سرولوژیک از پروندهای بیماران استخراج شد. سرم این بیماران برای HBs انتی ژن، HCV انتی بادی و HIV انتی بادی از طریق روش الایزا و سپس آزمایش تاییدی ایمونوبلات مورد ارزیابی قرار گرفته بود. نتایج توسط نرم افزار SPSS 10.10 بررسی شد و از آمار chi-square برای آنالیز آماری استفاده گردید.
یافته ها
جمعیت مورد مطالعه شامل 102 بیمار تالاسمی ماژور و 20 بیمار تالاسمی اینترمدیت بود. از 122 بیمار 73 نفر (59.8 درصد) مرد و 49 نفر (40.2 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران 14.96 بود. از این تعداد 3 نفر HBs انتی ژن مثبت، 32 نفر HCV انتی بادی مثبت در حالیکه هیچ یک از نظر HIV انتی بادی مثبت نشدند. در نتیجه شیوع HBs انتی ژن مثبت 2.5 درصد، شیوع انتی بادی 26.2 HCV درصد و HIV انتی بادی صفر می باشد. در بررسی آماری انجام شده بین سن و مدت دریافت خون در بیماران با شیوع HCV انتی بادی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت بطوری که با افزایش سن و به موازات آن افزایش مدت دریافت خون میزان انتی بادی مثبت افزایش می نمود (به ترتیب P<0.001 و P=0.008). همچنین بین واکسیناسیون در مقابل ویروس هپاتیت B و عدم آلودگی به عفونت هپاتیت B در بیماران تالاسمی ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.03).
نتیجه گیری
با ارزیابی پژوهش حاضر به این نتیجه می رسیم که شیوع هپاتیت C در جمعیت بیماران تالاسمی در منطقه خوزستان به نسبت بالا بوده هر چند که به نظر می رسد طرح غربالگری اهدا کنندگان خون بطور موثری می تواند شیوع و بروز عفونت را کاهش دهد ولی استفاده از روش های حساس تر برای شناسایی اینگونه عفونتهای ویروسی نیز ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحه:
523
لینک کوتاه:
magiran.com/p366888 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!