شناسایی تاثیرات بیو شیمیایی و هماتولوژیک اجزاء پروتئینی جداسازی و تلخیص شده از سم عقرب گادیم (همی اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری

چکیده:
هدف
به منظور مطالعه تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک اجزای پروتئینی سم عقرب گادیم از حدود 10 هزار عقرب به روش شوک الکتریکی سم گیری بعمل آمد و پس از جداسازی فار محلول و فعال سم به روش خشک کردن در انجماد، خشک و به کمک کروماتوگرافی ستونی توسط ژل سفادکس G-50 باندهای پروتئینی بر اساس جذب نوری در طول موج 280 نانومتر جدا شده و از 4 فراکسیون حاصله محلولهایی با غلظت 200 میکروگرم در میلی ‎لیتر ساخته و به 5 گروه 10 تایی موش سوری 18-20 گرمی هر یک مقدار 1 میلی‎ لیتر سم از طریق ورید دم تزریق و پس از 2 ساعت تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک ایجاد شده در میزان قند، اوره، کراتینین، تری ‎گلیسرید، کلسترول، پروتئین تام و همچنین میزان هموگلوبین، درصد هماتوکریت، نوتروفیل، لمفوسیت، منوسیت، ائوزینوفیل و تعداد گلبولهای سفید و قرمز مورد انداز‎ه ‎گیری قرار گرفتند. تا علاوه بر شناسایی تاثیرات هر جزء سم امکان استفاده از نتایج در مساله ساخت آنتی‎ سرم ضد عقرب گزیدگی اختصاصی ‎تر و درمان عوارض ایجاد شده در بیماران عقرب ‎زده نیز بررسی گردد.
یافته ها
آنالیز آماری نتایج به روش آنوا انجام شد و نتایج زیر بدست آمد.
نتیجه گیری
فراکسیون 1: باعث افزایش میزان معنی دار (P<0.05) در میزان قند، اوره، کراتینین، تری گلیسرید و درصد لمفوسیتها شد.
فراکسیون2: باعث کاهش معنی‎داری (P<0.05) در میزان اوره، کراتینین، کلسترول، پروتئین تام و افزایش نسبی درصد لمفوسیتها شد ولی در سایر پارامترها تاثیری نداشت.
فراکسیون3: باعث کاهش معنی‎دار (P<0.05) در میزان قند‎‎‎‎‎، کلسترول، تری ‎گلیسرید، درصد لمفوسیتها و افزایش معنی‎ دار درصد نوتروفیلها شد.
فراکسیون 4: بر پارامترهای بیوشیمیایی کاهش معنی‎دار (P<0.05) ایجاد کرد ولی بر پارامترهای هماتولوژیک تاثیری نداشت.
سم خام: به جز در مورد قند که بدون تاثیر بود بر سایر پارامترهای بیوشیمیایی و درصد نوتروفیلها افزایش معنی ‎داری (P<0.05) ایجاد کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
538
لینک کوتاه:
magiran.com/p366890 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!