تاثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور

پیام:
چکیده:
مقدمه
شواهدی مبنی بر نقش کلسیم در بهبود پروفایل لیپید وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف روزانه مکمل 1000 میلی گرمی کلسیم به مدت 30 روز بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی است.
مواد و روش ها
این پژوهش به روش کارازمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام شد. 44 زن بالغ مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (نمایه توده بدن 25 کیلوگرم بر مترمربع و بیشتر، سن 6±25 سال) به دو گروه مکمل کلسیم (دریافت کننده روزانه 1000 میلی گرم کلسیم عنصری) یا دارونما تقسیم شدند. مدت مطالعه 30 روز بود. لیپیدها، لیپوپروتئین ها و آپولیپوپروتئین ها شامل تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول HDL، آپولیپوپروتئین A-I و B پیش و پس از مداخله اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول فریدوالد و کلسترول VLDL معادل یک پنجم تری گلیسرید محاسبه شد. مقادیر کلسیم و انرژی رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه 3 روز یادآمد 24 ساعته خوراک به دست آمد. تمام آنالیزها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 9 انجام و p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
تفاوت معنی داری در متغیرهای زمینه ای، فراسنج های سرمی و دریافت انرژی و کلسیم در ابتدای مطالعه بین دو گروه وجود نداشت. کلسترول تام، کلسترول LDL، تری گلیسرید و کلسترول VLDL سرم در هر دو گروه افزایش یافت، اما تنها افزایش کلسترول تام درگروه دارونما (p=0.01) و تری گلیسرید و کلسترول VLDL در گروه مکمل کلسیم (p=0.03) معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL درهر دو گروه مکمل کلسیم و دارونما معنی دار بود (p<0.05). کلسترول HDL در هر گروه مکمل کلسیم و دارونما کاهش معنی داری یافت (p<0.01). تغییر معنی داری در آپولیپوپروتئین های دو گروه مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در فراسنج های سرمی بین گروه ها در انتهای مطالعه مشاهده نشد.
نتیجه گیری
دراین مطالعه با مکمل یاری کوتاه مدت کلسیم تاثیر مطلوب قابل توجهی بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد. از آنجایی که تعداد مطالعه ها دراین زمینه محدود است، برای نتیجه گیری قطعی کارآزمایی های بالینی بیشتری مورد نیاز است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
187
لینک کوتاه:
magiran.com/p369773 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!