اعتبارسنجی نمایه ساده تفاضل وزن از قد برای غربالگری کم وزنی، وزن طبیعی و چاقی در بزرگسالان جامعه شهری تهران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
در حال حاضر، نمایه توده بدن (Body mass index= BMI) رایج ترین نمایه برای ارزیابی وضعیت وزنی بزرگسالان در سطح فرد و جامعه است. در عین حال، محاسبه آن بدون استفاده از ماشین حساب مشکل و وقت گیر است. هدف از این مطالعه، اعتبار سنجی نمایه جدید و ساده تفاضل وزن از قد (Height weight difference index = HWDI) برای غربالگری کم وزنی، وزن طبیعی و چاقی بود.
روش بررسی
برای انجام این مطالعه مقطعی، داده های وزن و قد 10723 بزرگسال (4555 مرد، 6168 زن) 18 تا 70 سال مربوط به مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران استفاده شد. BMI با تقسیم وزن (بر حسب کیلوگرم) بر مربع قد (بر حسب متر) و HWDI از قد (بر حسب سانتی متر) منهای وزن (بر حسب کیلوگرم) محاسبه شد. برای به دست آوردن فرمول پیش بینی وضعیت وزنی به وسیله HWDI از BMI از رگرسیون خطی و به منظور تعیین توافق بین این دو نمایه، از آماره Kappa استفاده شد.
یافته ها
بین BMI و HWDI، ارتباط معکوس قوی و معنی دار (r= -0.98, p<0.0001) دیده شد و بر اساس معادله به دست آمده (HWDI = 163.4 – 2.67 ×BMI) فواصل تعیین وضعیت وزنی به وسیله HWDI بر اساس استانداردهای کنونی BMI بدست آمد. HWDI برای یش بینی چاقی و درجات مختلف آن، حساسیت و ویژگی بالایی داشت. مقدار آماره Kappa، توافق عالی بین HWDI و BMI را نشان داد. ویژگی HWDI برای مجموع افراد لاغر نیز بالا بود اما حساسیت و Kappa در پیش بینی درجه های 1 و 2 لاغری پائین بود؛ هر چند در ورد درجه 3 لاغری، حساسیت بالایی دیده شد، اما Kappa در مورد این وضعیت تغذیه ای نیز پایین بود. حساسیت و ویژگی داده های لاغری هنگامی که بصورت مجموع در نظر گرفته شد، بالا بود وKappa، توافق خوبی را نشان داد.
نتیجه گیری
HWDI می تواند به عنوان نمایه آسان و کاربردی در تعیین درجه های مختلف چاقی و وضعیت وزنی طبیعی بکار رود. افزون بر آن می تواند بطور کلی لاغری را شناسایی کند، اما در تفکیک درجات مختلف آن توانایی بالایی ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p373028 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!