شیوع پلی نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان دنا، 1383

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

دیابت شیرین شایع ترین بیماری متابولیک انسان است که از شیوع 1 تا 4 درصد برخوردار است. یکی از عوارض مزمن آن پلینوروپاتی محیطی میباشد که شیوع دقیق جهانی آن نامشخص میباشد و از 5 تا 66 درصد گزارش شده است. هدف از این پژوهش تعیین شیوع پلینوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 میباشد.

مواد و روش ها

این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی میباشد که بر روی 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد سال 1383 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه بالینی از بیماران نوار عصب و عضله گرفته شد. داده های گردآوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون مجذورکای و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

شیوع دیابت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب؛ 1 و 0.8درصد برآورد شد. شیوع نوروپاتی 52.5 درصد برآورد شد که 17.5 درصد پلی نوروپاتی محیطی، 22.5 درصد سندرم تونل کارپ و 12.5 درصد همزمان هر دو را داشتند. نتایج دیگر نشان داد که پلینوروپاتی انتهایی قرینه حسی - حرکتی شایعترین پلینوروپاتی و سندرم تونل کارپ شایعترین مونونوروپاتی میباشد. همچنین ارتباط آماری معنی داری بین پلینوروپاتی محیطی با جنس، سن، مدت دیابت، رتینوپاتی، نفروپاتی، سطح قند خون ناشتا و بیماری زمینهای وجود نداشت، ولی بین مونونوروپاتی (سندرم تونل کارپ (با سطح گلوکز خون ناشتا رابطه معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری

دیابت نوع 2 باعث شیوع بالای نوروپاتی (پلینوروپاتی محیطی و مونونوروپاتی) می شود که ارتباطی با زمان دیابت، رتینوپاتی، نفروپاتی، جنس و بیماری زمینه ای ندارد. به نظر می رسد با افزایش آگاهی مردم بتوان دیابت را در مراحل اولیه تشخیص داد و از عوارض آن کاست.

زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p377078 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.