ارزیابی بالینی کرم موضعی دوکسپین 5 درصد در درمان اگزما

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

اگزما یکی از بیماری های خارشدار پوستی شایع می باشد. کرم موضعی دوکسپین در درمان خارش موثر بوده و این فرم دارویی در خارج از کشور وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی بالینی اثر کرم موضعی دوکسپین 5 درصد فرموله شده در دانشکده داروسازی اصفهان در درمان اگزما می باشد.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور و کنترل شده با دارونما بوده که در سالهای 1383 و1384 با نمونه گیری تصادفی در 3 مرکز درمانی شهر اصفهان، انجام پذیرفت. در این پژوهش 60 بیمار مبتلا به انواع اگزما، پس از حصول شرایط ورود به مطالعه، به مدت 8 روز و روزانه 4 مرتبه تحت درمان با کرم دوکسپین قرار گرفتند. در زمانهای 0، 3، 8 و 15 روز، اثر درمانی دوکسپین و دارونما بر روی علایم بیماری و میزان شیوع عوارض جانبی بررسی گردید. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعاتی بود که در آن خصوصیات دموگرافیک بیماران و وضعیت بیماری ثبت گردید. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای ناپارامتری مانویتنی، ویلکاکسون و توی کندال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

دوکسپین موجب کاهش علایم بیماری شامل؛ خارش (75.5 درصد)، التهاب (43.8 درصد)، خشکی پوست (37.5 درصد)، ترشحات (59.5 درصد)، چرمی شدن (41.5 درصد) و شدت اگزما (41.5 درصد) در پایان دوره درمان (روز هشتم) گردید. آثار مشابهی نیز با دارونما مشاهده گردید. اثر بخشی درمانها ارتباطی به سن و جنس بیماران نداشت. تنها عارضه ناشی از درمان سوزش بود که تقریبا شیوع یکسان در هر دو گروه دارو (30 درصد) و دارونما (27 درصد) داشت.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این طرح بیانگر اثربخشی کرم موضعی دوکسپین 5 درصد در درمان علایم اگزما است. اگرچه این اثر با دارونما اختلاف معنی دار آماری ندارد، ولی می تواند جایگزین مناسبی برای دوکسپین خوراکی یا کورتیکوستروئیدهای موضعی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p377094 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.