اثرات فروکتوز بر روی لیپیدهای پلاسما در موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بیماری های قلبی عروقی یکی از علل اصلی مرگ و میر در اکثر کشورها میباشد. عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد و پیشرفت آن دخیل هستند. از مهمترین عوامل خطر شناخته شده، بالا بودن سطح لیپوپروتیین با دانسیته پایین و پایین بودن سطح لیپوپروتیین با دانسیته بالا می باشد. ارتباط مستقیمی بین این عوامل و رژیم غذایی وجود دارد. در سالهای اخیر مصرف فروکتوز افزایش پیدا کرده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مصرف کوتاه مدت فروکتوز بر روی لیپیدهای پلاسما در موش صحرایی نر می باشد.

مواد و روش ها

این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1384 انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد 30 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با وزن 300 - 250 گرم مورد بررسی قرار گرفتند. موشها به طور تصادفی به دو گروه 15 تایی تقسیم و از غذای کنترل شده استفاده نمودند. گروه آزمایش به مدت 2 هفته به جای آب آشامیدنی از محلول 10 درصد فروکتوز استفاده کردند. غلظت پلاسمایی تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتیین با دانسیته پایین و لیپوپروتیین با دانسیته بالا در روزهای اول و پانزدهم اندازه گیری گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون تی دانشجویی تحلیل گردیدند.

یافته ها

غلظت تریگلیسرید و کلسترول در روز پانزدهم اختلاف معنی داری با روز اول نداشت، در حالی که غلظت پلاسمایی لیپوپروتیین با دانسیته پایین و لیپوپروتیین با دانسیته بالا اختلاف معنی دار داشت(p<0.05). نسبت لیپوپروتیین با دانسیته پایین به لیپوپروتیین با دانسیته بالا، کلسترول به لیپوپروتیین با دانسیته بالا و تریگلیسرید به لیپوپروتیین با دانسیته بالا در روز پانزدهم اختلاف معنی داری با روز اول داشت (p<0.05).

نتیجه گیری

بر اساس یافته های فوق، مصرف کوتاه مدت فروکتوز می تواند موجب افزایش فاکتورهای خطر مرتبط با بیماری کرونر قلب گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p377097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.