تاثیر هورمون کلسیتونین در ترمیم استخوان در خوکچه های هندی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

به نظر می رسد هورمون کلسیتونین با توجه به تاثیرات استخوانی متعدد یعنی؛ مهار فعالیت سلول استئوکلاست و فعال کردن سلول استئوبلاست، تاثیرات مهمی در ترمیم استخوان داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این هورمون در ترمیم استخوان می باشد.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی دوسوکور بر روی حیوانات آزمایشگاهی است که در بخش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری خانه حیوانات دانشکده پزشکی در سال 1383 انجام گرفته است. ابتدا 30 قلاده خوکچه هندی نژاد انگلیسی به سه گروه مساوی ده تایی تقسیم شدند. سپس در تمام این خوکچه ها عمل جراحی به صورت سوراخ کردن قسمت ابتدایی استخوان درشت نی انجام شد. در گروه A، به مدت 7 روز کلسیتونین با دوز 30 واحد به ازای هر کیلوگرم به صورت درون صفاقی تزریق شد، در گروه B هورمون همانند گروه قبلی با همان میزان و مدت، به صورت زیر پوستی تزریق شد و در گروه C به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. در هر گروه نیمی از خوکچه ها در هفته دوم و نیمی دیگر در هفته چهارم کشته شدند. مقاطع مختلف از استخون های درشت نی گرفته شد و در تمام گروه ها، اطلاعات مربوط به تغییرات پرده ضریع و استخون های کورتیکال و اسفنجی در فرم اطلاعاتی ثبت شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخصاهای توصیفی و آزمون آماری کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

افزایش تولید پرده ضریع در هفته دوم در گروه های A2 و B2 با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت (0.009 = p) که این افزایش تولید در هفته چهارم با گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت. تشکیل استخوان کورتیکال و اسفنجی در گروه های A2 و B2 در هفته دوم و چهارم اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشت.

نتیجه گیری

هورمون کلسیتونین در تشکیل پرده ضریع در مراحل اولیه ترمیم استخوان کمک کننده می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p377142 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.