عوامل پیشگویی کننده بیماری عروق کرونر در افراد دچار درد قفسه سینه طی یک دوره 30 روزه

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بررسی های موجود حاکی از این هستند که بیماری های قلبی- عروقی در کشور یک مشکل عمده بهداشتی و اجتماعی به شمار می رود که ابعاد آن به سرعت در حال افزایش است. هدف از این تحقیق تعیین عوامل پیشگویی کننده بیماری عروق کرونر در افراد دچار درد قفسه سینه طی یک دوره 30 روزه بود.

مواد و روش ها

این پژوهش به صورت یک مطالعه همگروهی آینده نگر در سال 1384 انجام شد. افرادی که با شکایت اصلی درد قفسه سینه به اورژانس مرکز قلب تهران مراجعه کردند و نوار قلب اولیه آنها بالا بودن قطعه اس تی را نشان نمی داد وارد مطالعه شدند و برای مدت 30 روز مورد پیگیری قرار گرفتند. در مجموع 609 نفر وارد مطالعه شدند. پیامد مورد نظر بیماری عروق کرونر بود. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات بود. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل مطالعه با پیامد از مدل رگرسیون پوآسون استفاده شد. با استفاده از این مدل نسبت خطر تطبیق شده برای هر یک از عوامل و حدود اطمینان 95 درصد آن محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزارهای Stata وSAS و شاخص های توصیفی و آزمون های آماری تحلیل گردیدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که حدود 51 درصد بیماران مرد و 49 درصد زن بودند. بر اساس نتایج مدل نهایی رگرسیون پوآسون متغیرهای جنسیت (نسبت خطر: 2.48 و حدود اطمینان 95 درصد: 4.42- 1.39). سابقه فشار خون (نسبت خطر: 2.17 و حدود اطمینان 95 درصد: 3.98- 1.19)، سابقه بیماری قلبی (نسبت خطر: 2.45 و حدود اطمینان 95 درصد: 4.45- 1.35)، تغییرات نوار قلب (نسبت خطر: 1.93 و حدود اطمینان 95 درصد: 3.57- 1.04)، گلبولهای سفید خون (نسبت خطر: 4.84 و حدود اطمینان 95 درصد: 12.01- 1.95) و سی ری اکتیوپروتئین (نسبت خطر: 1.04 و حدود اطمینان 95 درصد: 1.07- 1.01) رابطه معنی داری با بیماری عروق کرونر داشتند.

نتیجه گیری

برای تعیین پیش آگهی در بیماران دچار درد قفسه سینه بهتر است مجموعه عوامل کلینیکی، الکتروکاردیوگرافی و آزمایشگاهی را در کنار هم در نظر گرفت و تنها به عوامل خطر سنتی از قبیل؛ دیابت، چربی بالا، استعمال سیگار و سابقه خانوادگی بیماری قلبی اکتفا نکرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p377146 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.