تاثیر روی بر رشدجسمی کودکان 11 8 ساله شهر یاسوج

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

روی یکی از ریز مغذی های مهم است که برای کارکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن و رشد فیزیکی ضروری می باشد. کمبود روی یکی از مشکلات جوامع مختلف می باشد که نه تنها در جمعیت های دچار سوء تغذیه شناخته شده است، بلکه به صورت خفیف در سرتاسر دنیا نسبتا شایع است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر روی بر رشد جسمی دانش آموزان 11-8 ساله شهر یاسوج می باشد.

مواد و روش ها

در این کار آزمایی بالینی دوسوکور تصادفی، تعداد 804 دانش آموز 11- 8 ساله با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در سال 1383-1382 انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. به گروه مورد شربت حاوی 250 میلی گرم روی در 125میلی لیتر و به گروه شاهد بدون روی به مقدار 125 میلی لیتر داده شد. شربت تجویز شده در اختیار مربیان آموزش دیده قرار می گرفت و بر اساس لیست تعیین شده دانش آموزان یک بار در روز به مدت 6 روز در هفته و در طول 7 ماه به آنها داده شد. قد و وزن کودکان در شروع و پایان طرح اندازه گیری گردید. داده های جمع آوری شده در فرم اطلاعات ثبت و از نرم افزار SPSS، شاخص های توصیفی، آزمون تی دانشجویی و آنالیز واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که در طول زمان مصرف شربت روی، متوسط افزایش رشد وزنی 1.48± 1.71 کیلوگرم در گروه مورد و 1.98± 0.65 کیلوگرم در گروه شاهد بوده است. همچنین افزایش رشد قدی 1.55±3.26 سانتی متر در گروه مورد و 0.94±1.65 سانتی متر در گروه شاهد بوده است. میانگین رشد قد و وزن در دانش آموزان گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری داشتند (p<0.0001).

نتیجه گیری

بر اساس این مطالعه مصرف روی در زمان رشد در افزایش قد و وزن کودکان تاثیر معنی داری دارد و دادن روی تکمیلی به کودکان در حال رشد به ویژه در مناطقی که شیوع کمبود روی زیاد است توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p377156 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.