بررسی سرانجام حاملگی در موارد آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم در مراکز آموزشی - درماین دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1381

چکیده:
زمینه
مکونیوم، اولین دفع روده ای جنین یا نوزاد می باشد. دفع داخل رحمی مکونیوم ممکن است به علل فیزیولوژیک و یا پاتولوژیک رخ دهد. بروز آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم نسبتا شایع بوده و در 15 – 5% تولدها دیده می شود. مطالعات نشان داده است که آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم ممکن است بر سرانجام مادری و نوزادی حاملگی تاثیر بگذارد. با این حال خطرات همراه با دفع داخل رحمی مکونیوم نامطمئن بوده و جای بحث دارد.
روش کار
مطالعه حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و گذشته نگر در سال 1381در مراکز آموزشی – درمانی الزهرا و طالقانی شهر تبریز انجام شد. از کل 8512 پرونده زایمانی بررسی شده حدود 640 پرونده مربوط به مادرانی که دارای مشخصات واحدهای مورد پژوهش بودند، انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد (320 پرونده با آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم به عنوان گروه مورد و 320 پرونده با مایع آمنیوتیک شفاف به عنوان گروه شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از برنامه SPSS9 و با کمک آزمون های t و و فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شیوع آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم در این مطالعه 9.6% بود. سندرم آسپیراسیون مکونیوم حدود 3.8% و مکونیوم غلیظ در 72.5% موارد مشاهده شد. مطالعه ما تفاوت های معنی دار آماری را از نظر سن مادر (0.032= P)، ضربان قلب غیر طبیعی جنین (0.002= P)، جنس نوزاد (0.033= P)، نمره آپگار دقیقه پنجم (0.011= P)، سن حاملگی، نوع زایمان، نمره آپگار دقیقه اول، دیسترس تنفسی، اقدامات بعد زایمان، عملیات احیا، مدت بستری در بیمارستان (0.001 P<) بین دو گروه نشان داد. در حالی که بین دو گروه از نظر تعداد زایمان، القای زایمان، وزن موقع تولد و تشنج نوزاد تفاوت معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری
طبق این مطالعه مشخص شد که آغشتگی مایع آمنیوتیک به مکونیوم می تواند پیش بینی کننده بعضی از سرانجام های نامطلوب مادری و نوزادی باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
151
لینک کوتاه:
magiran.com/p384993 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!