مقایسه اثر حفاظتی واکسیناسیون مایکوباکتریوم بویس (BCG) به روش مخاطی و زیرجلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش حساس BALB/c

پیام:
چکیده:
هدف

بررسی اثر حفاظتی واکسیناسیون مخاطی مایکوباکتریوم بویس (BCG) با واکسیناسیون زیر جلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/c

مواد و روش ها

موش های نر BALB/c، شش تا هشت هفته به دو گروه بیست تایی آزمایش و چهار گروه بیست تایی کنترل تقسیم و واکسینه شدند. دو گروه بیست تایی آزمایش با واکسن BCG در دوزهای مناسب از مسیر رکتال و زیر جلدی واکسینه شدند. یک ماه بعد به گروه های آزمایش واکسن ALM+alum به شکل زیر جلدی تزریق شد. پس از تزریق یادآور (بیست و یک روز بعد) موش ها با تزریق 105 انگل لیشمانیا ماژور در ناحیه کف پا آلوده شدند و روند پیش روی زخم به طور هفتگی بررسی شد. پاسخ های ایمونولوژیک شامل پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری نسبت به (Purified Protein Derivatives: PPD)، پاسخ تکثیری سلول های طحال و تولید سایتوکاین اینترفرون گاما و اینترلوکین 5 در مایع رویی کشت سلول های طحال گروه های آزمایش اندازه گیری شد. گروه های کنترل شامل گروه هایی بود که فقط واکسن ALM+alum یا فقط ادجوانت الوم را به شکل زیر جلدی دریافت کردند، بدون دریافت واکسن فقط با لیشمانیا آلوده سازی شدند یا هیچ تیماری درباره آنها صورت نگرفت و به عنوان کنترل محیط در نظر گرفته شدند.

یافته ها

تحریک سیستم ایمنی پس از واکسن BCG در هر دو گروه افزایش معنی دار (p?0.05) پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری و تولید اینترفرون گاما از سلول های طحال را نشان داد. تا سه هفته پس از آلوده سازی با لیشمانیا این تحریک پاسخ ایمنی همچنان با افزایش ضریب تکثیر لنفوسیتی در هر دو گروه حفظ شد. اما پس از آن گروه های واکسن BCG نوسان زیادی را در پاسخ های ایمنی پشت سر گذاشتند که منجر به غلبه بیماری در گروه BCG زیر جلدی شد. مشخصه آن کاهش معنی دار اینترفرون گاما و کاهش ضریب تکثیر لنفوسیتی نسبت به گروه رکتال بود (p?0.05). افزایش انگل نیز به طور معنی دار نسبت به گروه رکتال در اعضای لنفی مشاهده شد. در مقابل گروه رکتال در روشی متفاوت توانست با حفظ و افزایش پاسخ های ضد لیشمانیایی مقاومت بالایی نشان دهد.

نتیجه گیری

واکسیناسیون BCG از راه رکتال می تواند نسبت به مسیر زیر جلدی پاسخ ایمنی سلولی پایدارتری ایجاد کند و با ممانعت از گسترش لیشمانیا ماژور سبب حفاظت علیه بیماری گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
238 -245
لینک کوتاه:
magiran.com/p395277 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.