تاثیر لیستریا مونوسایتوژنز بر ایمونوتراپی مدل تجربی سرطان با سلول های دندریتیک

پیام:
چکیده:
هدف

بررسی اثر لیستریا مونوسایتوژنز (یک میکروارگانیسم داخل سلولی) بر تقویت عملکرد سلول های دندریتیک جهت ایمونوتراپی مدل تجربی سرطان

مواد و روش ها

برای القای تومور، سلول های WEHI 164 به صورت زیر جلدی به موش ها تزریق شد. سلول های مغز استخوان به مدت پنج روز در حضور GM-CSF, IL 4 کشت داده شدند. روز پنجم سلول های دندریتیک نابالغ حاصله با لیزات سلول های توموری و آنتی ژن های لیستریامونوسایتوژنز یا سم و با به مدت دو روز به کشت سلول ها اضافه شد. برای ایمونیزه کردن موش ها 106 سلول دندریتیک بالغ شده با سم و با یا لیزات لیستریا مونوسایتوژنز به صورت زیر جلدی تزریق شد. از آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده ها با سطح معنی دار p<0.05 استفاده شد.

یافته ها

آنتی ژنهای لیستریا به طور معنی داری موجب افزایش تولید IL-12 در مقایسه با گروه کنترل و گروه سم و با از سلول های دندریتیک شد (p<0.0001). همچنین استفاده از سلول های دندریتیک مواجه شده با لیستریا موجب تاخیر مشخصی در رشد تومور شد (p<0.0001).

نتیجه گیری

ترکیبات میکروبی نظیر لیستریا مونوسایتوژنز که پاسخ های TH1 را سبب می شوند، میتواند در ایجاد سلول های دندریتیک کار آمد برای ایمونوتراپی سرطان مورد استفاده قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
252 -257
لینک کوتاه:
magiran.com/p395279 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.