بررسی اثر الگوی کاشت بر کاهش اثرات شوری در کشت ذرت علوفه ای تحت شرایط شور

چکیده:
این آزمایش در زمینی به مساحت تقریبی 1000 متر مربع واقع در کشت و صنعت اشراق در حومه ورامین اجرا شد. طرح در قالب کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) با فاکتور اصلی شوری آب آبیاری در سه سطح شامل شوری های 5/3 (W1) و 5 (W2) و 5/7 (W3) دسی زیمنس بر متر بر فاکتور فرعی الگوی کاشت در دو سطح کشت در مرکز پشته و کشت بر روی شیب دو طرف پشته انجام شد. کلیه کودهای مورد نیاز بر اساس آزمون خاک مصرف گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در بین تیمارهای شوری آب آبیاری و الگوی کاشت بصورت مستقل، صفات عملکرد کل علوفه خشک و اجزاء آن، طول و قطر ساقه و عملکرد پروتئین و مابین اثرات متقابل شوری آب آبیاری و الگوی کاشت صفات عملکرد کل علوفه خشک و اجزاء آن و عملکرد پروتئین اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد دارند...
زبان:
فارسی
صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p400551 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.