بررسی نظرات پزشکان و پرستاران شهرستان کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران - سال 1382

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
منشور حقوق بیمار، دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت و عزت او برای اطمینان از این که در زمان بیماری از جسم و جان و سلامت او مراقبت کافی، به عمل آمده و با اجرای آن رابطه خوب بین کادر پزشکی و پرستاری ایجاد و بهبود بیماران تسریع می گردد. این پژوهش به منظور بررسی نظرات پزشکان و پرستاران بیمارستان های شهر کاشان نسبت به منشور حقوق بیماران در سال 1382 انجام پذیرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی کل جامعه پژوهشی (285 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کاشان) صورت پذیرفت. متغیرهای پژوهش جنس، تحصیلات و نظرات بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس منشور حقوق بیمار ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1381 به طور مستقیم گردآوری و سپس فراوانی و درصد آن محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات (با تعیین دو نقطه برش 2 و 4) میانگین امتیازات کمتر از 2 مخالف، بین 4-2 بی تفاوت و 6-4 موافق در نظر گرفته شد و با آزمون c2 سنجش گردید.
نتایج
نتایج نشان داد 5/74 درصد از پزشکان و پرستاران با منشور حقوق بیمار موافق می باشند. در خصوص بندهای منشور حقوق بیمار، بیشترین میزان موافقت مربوط به حفظ حریم شخصی بیمار و محرمانه ماندن محتویات پرونده پزشکی با 84/95 درصد و کمترین موافقت برای ارایه درمان محترمانه با 11/48 درصد به دست آمد. بین نظرات پزشکان با پرستاران و نیز بین جامعه زنان با مردان اختلاف معنی دار آماری در سطح 0.05= a به دست نیامد.
نتیجه گیری
جامعه پژوهشی با منشور حقوق بیمار موافق می باشد، نتایج پژوهش ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ضمانت های اجرایی لازم را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p403412 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!