تاثیر بتالین و متیونین در جیره بر تحریک غذاگیری میگوی سفید هندی

پیام:
چکیده:

این پروژه پائیز 1382 در ایستگاه تحقیقات بندرگاه وابسته به پژوهشکده میگوی بوشهر، به منظور بررسی تاثیر مواد جاذب (بتائین و متیونین) بر تحریک غذاگیری میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus) با ساخت هفت نوع جیره شامل جیره شاهد (بدون بتائین و متیونین)، جیره های حاوی 5/0 و 5/1 درصد بتائین، 5/0 و 5/1 درصد متیونین، 5/0 و 5/1 درصد مخلوط بتائین و متیونین، با سه تکرارانجام گردید. آزمایش تحریک غذاگیری در آکواریومهای شیشه ای به ابعاد 50×40×100 سانتیمتر انجام گردید. میگوها در آکواریوم رها شده و پلتهای غذایی نیز در طرف دیگر آکواریوم ریخته شد. تعداد پلت باقیمانده پس از مدت زمانهای 30 دقیقه و 2 ساعت شمارش گردید. پس از 2 ساعت باقیمانده پلتها سیفون شده، خشک و سپس توزین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با SPSS و با آنالیز واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) انجام شد و مقایسه بین میانگینها با آزمون توکی (Tukey) انجام گردید. نتایج نشان داد که درصد مصرف مقدار و تعداد پلتهای غذایی در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری با هم نداشت (05/0<p). ولی جیره حاوی 5/1 درصد مخلوط بتائین و متیونین بالاترین درصد مصرف مقدار و تعداد پلت غذایی را داشت که بیانگر مطبوعیت و جذابیت بالای این جیره بود.

زبان:
فارسی
صفحه:
136
لینک کوتاه:
magiran.com/p410023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.