بررسی وضعیت تکثیر مولدین و رهاسازی بچه ماهیان سفید در حوزه جنوبی دریای خزر استان مازندران

پیام:
چکیده:

تکثیر ماهی سفید از مورخه 18 / 12 / 82 در چهار رود خانه (شیرود، تنکابن، تجن و گهرباران) در دمای آب رود خانه 8-7 درجه سانتیگراد شروع و در تاریخ 19 / 2 / 83 پس از حدود دو ماه در دمای 26-25 درجه سانتیگراد به پایان رسید هاست. در طول این مد ت تعد اد 7168 عد د مولد ماده و 18218 عد د مولد نر با مجموع کل 25386 عد د مولد ماهی سفید، در امر تکثیر استفاده شد. میانگین طول، وزن و ضریب چاقی مولد ین ماهی سفید در چهار رود خانه مورد مطالعه بترتیب در جنس ماده و نر برابر(5/1±75/43 و 91/1±5/36 سانتی متر)، (36/40 ± 5/1189 و 94/115±13/678 گرم)، (11/0± 42/1 و 05/0 ±38/1) بود. میزان استحصال تخم ماهی سفید در مد ت 62 روز تلاش به مقدار 01 / 4931 کیلوگرم بود هاست که بیشترین میزان استحصال تخم از رود خانه شیرود به مقدار 31 / 3189 کیلوگرم و برابر7/64% از کل تخم استخصالی می باشد. بیشترین میزان استحصال تخم نیز در نیمه اول فرورد ین به میزان 55/2365 کیلوگرم و برابر 48% از کل تخم استحصالی بود هاست. بقاء تخم در چهار رود خانه فوق به ترتیب برابر 5 / 94، 1 / 95، 7 / 87 و 9 / 96 درصد محاسبه گردید. همچنین مقایسه ای بین وزن تخمد ان، GSI (ماد ه)، همآوری مطلق، همآوری نسبی و درصد تخمه گشائی در چهار رود خانه مورد مطالعه بعمل آمد و تنها در پارامتر تخمه گشائی اختلاف معنی د اری در سطح یک درصد بین رود خانه ها (شیرود: a، تنکابن: b، تجن و گهرباران: c)مشاهده گردید. طول کل لارو تازه تخمه گشائی شده برابر2 ±6T.L= میلی متر و وزن آنها 2 / 0±2=W میلیگرم اندازه گیری شد. فاکتور وضعیت برابر15 / 0±92 / 0=CF محاسبه گردید. طول و وزن لاروهای سه روزه آماده کشت دراستخر های خاکی نیز بترتیب2±7وT.L= میلی متر و 1 / 0 ± 7 / 2 W=میلی گرم اندازه گیری شد. فاکتور وضعیت آن نیز برابر 10 / 0 ± 78 / 0=CF محاسبه گردید. طول مد ت پرورش در سال 1383 بین 50 تا 150 روز متغیر بود هاست. بچه ماهیان قبل از رهاسازی به لحاظ وجود انگل مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی شدت آلود گی از نوع اول بود هاست و از تعد اد کل 4366 عد د بچه ماهی سفید نمونه برد اری شده از 66استخر، 45 / 11% (500 عد د) آنها به انواع آلود گی های انگلی مبتلا بودند. انگل های جد اسازی شده در این بررسی د یپلستوموم، د اکتیلوژیروس، بوتریوسفالوس انواعی از نماتود ها، تریکود ینا و اپیسنیلیس بودند. به سبب عدم رعایت اصول پرورش تعد اد 16942454 عد د بچه ماهی زیر وزن استاند ارد (زیر یک گرم) رهاسازی شده است که برابر 9/19% کل رهاسازی در سال 1383 می باشد. بیشترین فراوانی وزنی در سال 1383 مربوط به کلاسه وزنی 5 / 1 – 1 گرم به میزان 1 / 68% می باشد و د رمجموع 1 / 80% (62905247 عد د) از ماهیان رهاسازی شده دارای وزن مناسب رهاسازی بوده اند.

زبان:
فارسی
صفحه:
156
لینک کوتاه:
magiran.com/p420752 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.