بررسی ساختاری و فراساختاری نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع به دنبال ترمیم عصب سیاتیک با سه تکنیک جراحی اپی نوریال سوچر، اتوگرافت و کانال هدایت عصب در موش صحرایی بالغ

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

ضایعات اعصاب محیطی به عنوان یک مشکل کاملا جدی در جراحی ترمیمی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ساختاری و فراساختاری نورون های حرکتی شاخ قدامی به دنبال ترمیم عصب سیاتیک به سه تکنیک جراحی اپی نوریال سوچر، اتوگرافت و کانال هدایت عصب در موش صحرایی بالغ بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی که در سال 1382 تا 1384 در بخش آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت، از 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به وزن 250200 گرم که به طور تصادفی به پنج گروه هشت تایی؛ گروه لوله، اتوگرافت، اپی نوریال سوچر، آکسوتومی و شم تقسیم شدند، استفاده گردید. در گروه لوله عصب سیاتیک چپ به اندازه 10 میلی متر قطع شد، سپس از لوله پلی وینیلیدن فلوراید به همراه ژل کلاژن به غلظت 28/1 میلی گرم در میلی لیتر و 100 نانوگرم فاکتور رشد عصب به عنوان کانال راهنما برای ترمیم شکاف ایجاد شده استفاده شد. در گروه اتوگرافت قطعه بریده شده 180 درجه چرخانده شد و به دو انتهای بریده عصب بخیه شد. در گروه اپی نوریال سوچر دو انتهای عصب قطع شده به یکدیگر بخیه شد. در گروه آکسوتومی دو انتهای عصب به وسیله نخ نایلون 4 صفر بسته شد. در گروه شم هیچ گونه قطع و یا ترمیمی روی آن صورت نگرفت. بعد از دو ماه قطعات قدامی سگمان های کمری L4-L6 نخاع برداشته شد و آمادش بافتی برای برش های نیمه نازک و فوق نازک جهت مطالعه میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام گردید. در همه گروه ها نخاع طرف مقابل (سمت راست) به عنوان گروه سالم (کنترل) در نظر گرفته شد. تغییرات ساختاری و فراساختاری در نمونه های مختلف جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

آتروفی و چروکیدگی سلول ها، نورون های واکوئلر و پیکنوزه بعد از دو ماه در گروه های جراحی مختلف دیده شد، ولی شدت آن در گروه آکسوتومی به مراتب بیشتر دیده شد و در گروه اپی نوریال سوچر کمتر از گروه های اتوگرافت و کانال راهنما بود. در گروه های شم و کنترل تغییرات نورونی مشاهده نگردید. افزایش دانسیته و تراکم هسته، پیدایش چین ها و دندانه هایی در حاشیه هسته و خوشه ایشدن کروماتین به صورت مرکزی یا حاشیه ای در سلول های حرکتی شاخ قدامی نخاع در گروه های جراحی مشاهده گردید که از همه بیشتر در گروه آکسوتومی دیده شد.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این تحقیق هر گونه جراحت به عصب سیاتیک باعث تغییرات سلولی نورون های شاخ قدامی نخاع و نهایتا مرگ سلولی می گردد. استفاده از لوله پلی وینیلیدین فلوراید به همراه ژل کلاژن و فاکتور رشد عصب تغییرات سلولی را در حد جراحی اتوگرافت کاهش می دهد.

زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p421191 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.