مقایسه دو روش فیکساسیون لام های خونی پاپ اسمیر به وسیله محلول کارنویز و اتیل الکل 96 درصد در نمونه های تهیه شده از درمانگاه های زنان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

سرطان رحم یکی از مشکلات مهم بهداشتی گسترده در دنیاست. تست پاپانیکولا شایع ترین ابزار موثر در دسترس برای تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم است. خون می تواند اثرات منفی در کیفیت پاپ اسمیر داشته باشد. فیکساسیون خوب گلبول های قرمز را از زمینه لام های خونی کاهش می دهد و می تواند این تکنیک را بهبود بخشد. یکی از محلول های موثر برای لیز کردن گلبول های قرمز محلول کارنویز می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش فیکساسیون لام های خونی پاپ اسمیر به وسیله محلول کارنویز و اتیل الکل 96 درصد در نمونه های تهیه شده از درمانگاه های زنان بود.

مواد و روش ها

این مطالعه یک پژوهش تجربی روی 450 لام خونی پاپ اسمیر تهیه شده از دهانه رحم 225 زن که برای غربالگری سالانه سرطان دهانه رحم در سال های 1385-1384 به بیمارستان های زینبیه و شهید فقیهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه و خونریزی تماسی داشتند انجام گرفت. از هر نمونه بعد از مشاهده خونریزی تماسی دو نمونه به روش مرسوم پاپ اسمیر تهیه شد؛ در روش اول یکی از لام ها به وسیله اتیل الکل 96 درصد به مدت 5 دقیقه فیکس شد و در روش دوم لام بعدی به وسیله محلول کارنویز به مدت 20 دقیقه فیکس گردید. سپس لام ها با روش پاپانیکولا رنگ آمیزی شدند و به وسیله دو نفر پاتولوژیست به صورت دو سو کور مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های آماری فیشر، مجذور کای و تی مستقل آنالیز گردیدند.

یافته ها

از بین 450 نمونه تهیه شده 410 نمونه دارای کفایت سلولی لازم برای مطالعه بودند. نتایج نشان داد که حضور سلول های سنگفرشی و استوانه ای در لام های کارنویز فیکس بیشتر از لام های اتیل الکل فیکس بود. کاهش گلبول های قرمز از زمینه لام ها و افزایش وضوح لام ها در نمونه های کارنویز فیکس بیشتر از لام های الکل فیکس بود. تشخیص سلول های التهابی و عوامل بیماری زا در لام های کارنویز فیکس بیشتر از لام های الکل فیکس بوده است (p<0.001)، اما تشخیص سلول های سنگفرشی و استوانه ای غیر طبیعی در دو روش، اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.

نتیجه گیری

محلول کارنویز می تواند به عنوان یک فیکساتیو موثر در نمونه های خونی پاپ اسمیر به روش مرسوم مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p421192 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.