بررسی موتاسیون در فاکتور 5 انعقادی و ژن پروترومبین در جنوب ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

موتاسیون ارثی فاکتور 5 و پروترومبین اگر چه شایع نیستند، ولی از عوامل دخیل در ترومبوز کودکان به شمار می روند. این پژوهش به منظور بررسی موتاسیون در فاکتور 5 انعقادی و ژن پروترومبین در بین بیماران بستری انجام گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی مقطعی 195 نفر بیمار شامل؛ 97 زن و 98 مرد به صورت تصادفی از بین بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های نمازی و دستغیب شیراز که به عللی غیر از حوادث ترومبوآمبولی بستری شده بودند در سال 1383 انتخاب و پس از اخذ 5 میلی لیتر خون سیتراته، دی ان آایشان استخراج و تلخیص گردید. سپس دی ان آرا با پرایمرهای خاص فاکتور 5 لیدن یا پلی مرفیسیم ژن پروترومبین مورد بررسی قرار داده و واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام گردید. داده های جمع آوری شده با شاخص های توصیفی بررسی گردید.

یافته ها

در این مطالعه شیوع موتاسیون هتروزیگوت در فاکتور 5 لیدن 4.1 درصد و در ژن پروترومبین 3.07 درصد بود. 1 مورد واجد هر دو موتاسیون به صورت توامان بود. در هیچ یک از بیماران فرم هموزیگوت برای فاکتور 5 لیدن یا موتاسیون در ژن پروترومبین یافت نشد.

نتیجه گیری

با توجه به یافته ها، ژن های موتاسیون یافته مستعد کننده ترومبوفیلی در جامعه مورد مطالعه در مقایسه با نتایج حاصل از شرق آسیا مشخصا شیوع بالاتر داشت.

زبان:
فارسی
صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p421195 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.