بررسی سطح ایمنی نسبت به هپاتیت ب در پرسنل شاغل در بیمارستان های شهر یاسوج

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بروسلوز به عنوان بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام هنوز در اغلب نقاط دنیا معضل بزرگی محسوب می شود. بیماری در حیوانات با سقط جنین و در انسان با تب مواج ظاهر می شود. این بیماری از نظر بهداشتی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا این مطالعه با هدف تعیین سرواپیدمیولوژیک بروسلوز در گروه های در معرض خطر در شهرستان بویراحمد انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی و به منظور بررسی وضعیت بروسلوز در دو گروه در معرض خطر و کم خطر در شهرستان بویراحمد در سال 1384 انجام گردید. نمونه گیری به روش سرشماری بود که شامل؛ 304 نفر افراد در معرض خطر شامل؛ کارکنان اداره دامپزشکی، گاوداری ها و مراکز تهیه و توزیع فراورده های لبنی و گوشتی و 300 نفر افراد گروه کم خطر شامل؛ کارکنان کارخانجات آرد و نشاسته و کارخانه قند یاسوج بوده است. نمونه خون از هر دو گروه تهیه و آزمایش رایت انجام و برای افراد رایت مثبت آزمایش 2 مرکاپتواتانول و کومبز رایت انجام گردید. مشخصات دموگرافیک و نتایج آزمایش های خون درفرم اطلاعاتی ثبت گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد که در در گروه پرخطر 40 نفر از عیار آنتی بادی با تیتر 40/1 و بالاتر برخوردار بودند، در حالی که هیچ یک از افراد گروه کم خطر از نظر آنتی بادی ضد بروسلا مثبت نبودند. بدین ترتیب در مجموع میزان شیوع بروسلوز در گروه در معرض خطر 62/6 درصد تعیین شد. تعداد 4 نفر از افراد مورد مطالعه 2 مرکاپتواتانول مثبت داشتند که همه آنها تکنسین دامپزشکی بودند. در این مطالعه فراوانی افراد در معرض خطر با میزان تیتر آنتی بادی ارتباط معنی داری را نشان می دهد (p<0.005).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در شهرستان بویراحمد در افراد در معرض خطر شیوع بروسلوز بالا می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p421197 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.