بررسی موارد مرگ و میر در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در نیمه نخست سال 1383

پیام:
چکیده:
مقدمه

مرگ و میر بیمارستانی، قسمت عمد های از مرگ ها را بخود اختصاص می دهد. در ایران در مطالعه کشوری که در سال 1379 صورت گرفت، بیش از 50 % مرگ ها ناشی از بیماری های عفونی، 30 % مرگ ها ناشی از سرطانها، بیش از 35 % مرگ ها ناشی از بیماری های قلبی – عروقی و حدود 40 % مرگ ها ناشی از حوادث غیرمترقبه در بیمارستانها رخ داد هاند. این مطالعه با هدف تعیین علل مرگ و میر در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس صورت پذیرفت.

روش کار

این مطالعه به روش مقطعی در نیمه اول سال 1383 انجام شده است. بدین صورت که در طول یک دوره 6 ماهه پرونده تمامی بیماران فوت شده در بیمارستان ظرف حداکثر 48 ساعت پس از فوت بررسی شده و یافته ها بر اساس پرسشنامه تدوین شده، از پرونده ها استخراج و در صورت عدم وجود اطلاعات مورد نیاز به پزشک معالج مراجعه شده است. تجزیه و تحلیل و نتایج با استفاده از جداول فراوانی ارائه شده است. SPSS و Epi Info آماری داده ها با استفاده از نر م افزار

نتایج

در این مطالعه مشخص شد که از مجموع 10435 نفر مراجعه کننده به فوریتها. و 15317 نفر بستری شده در اورژانس و بخشهای 56 %). متوسط سن هنگام فوت / بستری، 400 مورد فوت رخ داده است. اکثر موارد فوت شده، ساکن شهر بندرعباس و روستاهای اطراف بوده اند (3 64 سال و سکته مغزی برابر /6±3/ 33 سال و در بیماران سکته قلبی 8 /2±19/ 51 سال، در بیماران ترومایی برابر با 8 /4±22/ در مجموع برابر 8 64/6±14 سال بوده است.. 5% بیماران فوت شده بدون ویزیت متخصص یا دستیار بوده اند که مدت زمان متوسط از بستری تا فوت در آنها برابر با 1/16±1 ساعت می باشد. 94 % بیماران فوت شده بصورت اورژانس پذیرش شده اند و میزان مرگ و میر بخشهای اورژانس 38 % کل موارد فوت 9%) و سپتی سمی / 10 %)، سکته قلبی (75 / می باشد. شایع ترین علل فوت بیمارستان شهیدمحمدی به ترتیب شیوع سکته مغزی (15 %)، ضربه مغزی (5 4% بیماران مشخص نشده است. / 6% موارد مرگ را بخود اختصاص داده است و تشخیص نهایی 3 / %4/25) بوده است. بدخیمی ها 8)

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل در این مطالعه، میزان مرگ و میر بیمارستان در حد قابل قبولی بوده است. سکته مغزی، ضربه مغزی، سکته قلبی و سپتی سمی به ترتیب مهمترین علل مرگ را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن می باشد، اهمیت درمان صحیح فشار خون بالا با توجه به موارد CVA اینکه فشارخون بالا مهمترین عامل خطر ابتلا به هموراژیک منجر به فوت در این مطالعه، کاملا مشخص م یباشد. CVA بالای

زبان:
فارسی
صفحه:
195
لینک کوتاه:
magiran.com/p431905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.