اثر عمل پیوند عروق کرونر بر پراکندگی QT

پیام:
چکیده:
مقدمه

پراکندگی قطعه QT یا QT dispersion اختلاف حداکثر و حداقل فاصله نشان دهنده رپلاریزاسیون ناهمگون بطنی می باشد که ممکن است زمینه ای برای آریتمی های جدی بطنی باشد. این ناهمگونی می تواند باعث عواقب بد کلینیکی برای بیماری که درگیری عروق کرونر دارد، شود. بعضی از بعد از آنژیوپلاستی موفق به دنبال برقراری مجدد جریان خون کرونر QT مطالعات نشان داده اند که پراکندگی کمتر شناخته شده است. هدف از این مطالعه QT کرونر بر روی پراکندگی. CABG کاهش می یابد، ولی اثر در روزهای اول بعد از عمل جراحی می باشد. QT بررسی اثر عمل پیوند عروق کرونر بر روی پراکندگی در 50 بیمار قبل و بعد از عمل پیوند QT

روش کار

در این مطالعه که به روش مقطعی توصیفی انجام شد، پراکندگی عروق کرونر اندازه گیری شد. این اندازه گیری بعد از عمل در سه مرحله شامل روز اول، روز سوم و قبل از ترخیص در و توزیع 4 مورد تجزیه و تحلیل SPSS بیمارانی که آریتمی جدی یا بدخیم نداشتند، تکرار شد. نتایج با استفاده از نرم افزار قرار گرفت. در روز سوم بعد از عمل در مقایسه با قبل از عمل به ترتیب زیر QTcd و QTd (

نتایج

میانگین (انحراف معیار 59 با /4 (29/ 64 به (9 /8 (28/ از (08 QTcd و P=0/ 43 با 005 /1 (22/ 62 به (8 /2 (26/ از (9 QTd. کاهش یافت از QTd. در قبل از ترخیص با قبل از عمل به میزان قابل توجهی کاهش یافت QTcd و QTd این کاهش در P=0/03. P=0/ 51 با 0001 /5 (27/ 71 به (98 /7 (32/ از (74 QTcd و P=0/ 41 با 0001 /6 (24/ 62/2 به (16 (26/9)

نتیجه گیری

پیوند عروق کرونر به عنوان کامل ترین روش رواسکولاریزاسیون در بیماران با بیماری و در نهایت کاهش آریتمی های بدخیم بطنی بعد از عمل QT شرائین کرونر عامل مهمی در کاهش پراکندگی جراحی محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p431909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.