اثر کلوفیبرات همراه با فتوتراپی بر روی غلظت بیلی روبین در نوزادان زرد سالم رسیده

پیام:
چکیده:
مقدمه

زردی یکی از شای عترین نشان ه های بالینی دوران نوزادی است که شکل شدید آن منجر به سمیت عصبی (کرون ایکتروس) در نوزاد می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر کلوفیبرات به همراه فتوتراپی بر روی غلظت بیلی روبین نوزادان زرد سالم رسیده انجام شد.

روش کار

مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور، در بخش نوزادان بیمارستان کودکان شفیع زاده بابل صورت گرفت. نوزادان 15 از روز دوم به بعد انتخاب شدند. نوزادان با بیماری mg/dl≤ سالم رسیده شیر مادرخوار با وزن ≥ 2500 گرم و زردی غیرمستقیم و نیازمند به تعویض خون و تحت درمان با فتوباربیتال از مطالعه خارج شدند. (G6PD و کمبود Rh و ABO همولیتیک (ناسازگاری نوزادان به دو گروه 30 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. همه بیماران تحت فتوتراپی قرار گرفتند و به گروه مورد در شروع درمان یک دوز 100 به صورت خوراکی تجویز شد. بیلی روبین سرم در 16 و 24 ساعت پس از درمان و سپس هر 24 ساعت / mg/kg واحد کلوفیبرات و SPSS اندازه گیری شد. اطلاعات شامل وزن و جنس و غلظت بیلی روبین بصورت پرسشنامه جمع آوری گردید و توسط نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. fisher exact test و t-test آزمونهای آماری (11/43 ± 2/28 mg/dl) 10/96) و در گروه شاهد ± 2/4 mg/dl)

نتایج

در گرو.ه مورد بیل یروبین توتال در ساعت 48 پس از درمان P=0/024 (11/21 ± 1/96 mg/dl) 9/56) و در گروه شاهد ± 1/8 mg/dl) و در ساعت 72 پس از درمان در گروه مورد P = 0/ با 047 83 % و در گروه شاهد / نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری پایین تر بود. در پایان 72 ساعت تعداد نوزادان ترخیص شده در گروه مورد 3 بود. هیچگونه عارضه جانبی در گروه مورد دیده نشد. P = 0/ %53/3 با 025

نتیجه گیری

بنظر می رسد کلوفیبرات باعث کاهش سریعتر غلظت بیلی روبین غیرمستقیم گردیده و باعث ترخیص زودتر نوزادان از بیمارستان می گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
207
لینک کوتاه:
magiran.com/p431921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.