بررسی اپیدمیولوژیک نفریت لوپوس در 40 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

لوپوس اریتماتوس سیستمیک از بیماری های التهابی و چند سیستمی است که ارگانهای مختلف بدن از جمله قلب، ریه، دستگاه خون، دستگاه عضلانی اسکلتی، گوارشی و کلیه ها را درگیر می کند که درگیری کلیه در تعیین پروگنوز بیماری اهمیت ویژه ای دارد. در در Anti DNA، (ds) این مطالعه وضعیت اپیدمیولوژیک، اثرات کوتاه مدت درمان در درگیری کلیوی و همچنین نقش سطح کمپلمان 1378 صورت پذیرفت. – مبتلایان به لوپوس نفریت بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران طی سالهای 83

روش کار

نحقیق به روش توصیفی بر روی 40 بیمار مبتلا به لوپوس بستری در بخشهای داخلی و نفرولوژی صورت پذیرفت. از این تعداد، 37 بیمار پاتولوژی اثبات شد های داشتند. تمامی بیماران مورد مطالعه، بیوپسی کلیه داشته و درمانهای مناسب با توجه به پاتولوژی گزارش شده دریافت نموده بودند. اطلاعات مربوط به بیماران از جمله سن، جنس، علائم بالینی و یافت ه های پاتولوژی در فرم اطلاعاتی ثبت گردید و داده های فرم اطلاعاتی استخراج و نتایج به صورت آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی گزارش گردید. 48 درصد بود. / 21 سال و حداکثر فراوانی در دهه دوم زندگی با 6 / 12 سال و میانگین سنی 5 -

نتایج

محدوده سنی بیماران بین 45 57 درصد شایع ترین علائم / 62 درصد و 5 / 13 درصد مرد بودند. راش پروان های و تب به ترتیب با 5 / 86/5 درصد از بیماران زن و 5 97/ 88 درصد بود. 1 / 37 درصد و هماچوری با 9 / با 8 IV بالینی بود. شایع ترین پاتولوژی و علائم درگیری کلیوی به ترتیب کلاس درصد بیماری با توجه به پاتولوژی، درگیری کلیوی داشتند. پالس تراپی با کورتون و سیکلوفسفاماید در 50 درصد موارد در پرگنوز بد داشتند. III برای جلوگیری از نارسایی مزمن کلیه موثر بود. 100 درصد بیماران نفریت لوپوسی با کلاس IV پاتولوژی

نتیجه گیری

شایع ترین یافته بالینی در مبتلایان به لوپوس اریتماتوز سیستمیک تب و راش پروان های می باشد. IV صورت، شایع ترین یافته درگیری کلیه، هماچوری و شایع ترین پاتولوژی درگیری کلیه کلاس دو رشته ای با درگیری کلیه و پیش آگهی بیماران ارتباط دارد. اثبات پاتولوژی DNA سطح آنتی بادی ضد در نفریت لوپوس اندیکاسیون پالس کورتون و سیکلوفسفاماید دارد که در 50 درصد موارد IV و III کلاس می تواند از نارسایی مزمن کلیه جلوگیری کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
231
لینک کوتاه:
magiran.com/p431924 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.