سکته مغزی خاموش در بیماران مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک حاد

پیام:
چکیده:
مقدمه

سکته مغزی شایع ترین بیماری اعصاب محسوب می گردد و در عین حال شایع ترین علت مرگ و میر و عوارض در بین بیماران مغز ضایعات عروقی مغزی با دقت بیشتری مشخص، MRI و اعصاب را نیز شامل می گردد. با به وجود آمدن روش های نوین عک سبرداری از جمله می گردد که از این جمله می توان به سکته مغزی خاموش اشاره کرد. در مطالعه حاضر، فراوانی سکته مغزی خاموش در بیماران مبتلا به سکته بررسی می شود. MRI مغزی حاد ترومبوتیک در شهر رفسنجان با استفاده از

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی با روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان بر روی 106 بیمار مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک حاد انجام گرفت. برای کلیه بیماران (بدون سابقه قبلی سکته مغزی) با تشخیص بالینی سکته مغزی و EKG-Monitoring، اکوکاردیوگرافی، EKG انجام و موارد مشکوک با خونریزی حذف شدند. برای بقیه بیماران MRI مشاوره قلب و عروق از جهت احتمال آمبولی انجام و موارد سکته مغزی آمبولیک حذف شد و بیماران با سابقه قبلی سکته مغزی نیز از مطالعه حذف شدند. سپس برای بیماران پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک از عوامل خطرساز تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. SPSS داده ها توسط برنامه نر مافزاری 11.5 (%29/ 34 % مرد بودند. از افراد مورد مطالعه، 31 نفر (2 / 65 % بیماران با سکته مغزی ترومبوتیک حاد زن و 9 /

نتایج

1 35 % بیماران دارای دیابت، 17 % بیماران / 55 % افراد دارای سابقه پرفشاری خون، 8 / دارای سکته مغزی خاموش بودند. 7 %19/8 دارای سابقه، OCP 4% دارای سابقه مصرف / 12 % دارای سابقه مصرف سیگار، 7 / دارای سابقه هایپرلیپیدمی، 3 31 % دارای سابقه بیماری قلبی بودند. شایع ترین محل سکته مغزی حاد ترومبوتیک در لوب پاریتال / مصرف مواد مخدر و 1 22 % بود. / %27/4) بود. شایع ترین محل سکته مغزی خاموش در ناحیه پاریتال و مخچه هر کدام با فراوانی 6)

نتیجه گیری

وفور زیاد سکته مغزی حاد ترومبوتیک با سکته مغزی خاموش بیانگر این مطالعه است که سکته مغزی خاموش می تواند از عوامل خطرساز سکته مغزی نوع ترومبوتیک باشد

زبان:
فارسی
صفحه:
237
لینک کوتاه:
magiran.com/p431925 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.