مقایسه خشنودی زناشویی در زنان با و بدون غم پس از زایمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

دوره پس از زایمان می تواند زمان خطر برای اختلالات خلقی در زنان باشد، بطوری که 50 تا 80 درصد مادران طی هفته اول پس از زایمان غم پس از زایمان را تجربه می نمایند. هدف از این مطالعه، مقایسه خشنودی زناشویی در زنان سزارین شده با و بدون غم پس از زایمان بوده است.

روش کار

این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه زنان سزارین شده در بیمارستانهای دکتر علی شریعتی و ا ملیلا شهر بندرعباس بود. 150 زن سزارین شده واجد شرایط به روش نمون هگیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان، مقیاس دیداری درد، مقیاس عزت نفس آیزنگ، مقیاس افسردگی بک و مقیاس خشنودی زناشویی اذرین ناتان اچ بوده است. پرسشنامه مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان، پس از سزارین تکمیل و بر اساس حداکثر نمره کسب شده از مقیاس افسردگی بک در روزهای سوم یا هفتم پس از سزارین، واحدهای پژوهش به دو گروه بدون غم و گروه با غم پس از زایمان تقسیم شدند و در نهایت مقیاس خشنودی زناشویی اذرین ناتان اچ در هفتمین روز پس از زایمان تکمیل و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. جهت تجزیه و محذور کای آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.، t و آزمونهای آماری SPSS تحلیل داده ها از نرم افزار 68 بود که اختلاف بین دو گروه از نظر /5±8/ 71 و در زنان با غم 2 ±6/

نتایج

خشنودی زناشویی در زنان بدون غم 3 و توافق زنان مورد مطالعه با همسرانشان نسبت به امور جنسی، رضایت آنها از معاشرت (P<./ آماری معنی دار بود (05 با خانواده همسر، رضایت همسر از معاشرت با خانواده زن و تاثیر بدنیا آمدن این نوزاد بر وضعیت شغلی مادر با غم پس. (P<0/ از زایمان ارتباط آماری معن یداری داشتند (05

نتیجه گیری

پیشنهاد می شود که به تمام افراد حرفه ای درگیر با مراقبت از مادر تازه زایمان کرده بخصوص ماماها در زمینه زمان بروز، علائم و روش هایی که م یتوانند احتمال غم پس از زایمان را کاهش دهند، آموزشهای لازم داده شود

زبان:
فارسی
صفحه:
251
لینک کوتاه:
magiran.com/p431927 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.