مطالعه الکترودیاگنوستیک اعصاب سیستم محیطی در بیماران بهجت

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری بهجت یک بیماری مزمن با گرفتاری سیستم های متعدد است. سیستم های اعصاب مرکزی و محیطی در این بیماری گرفتار می شوند، گرفتاری سیستم اعصاب محیطی در کتابهای مرجع و مقالات ناشایع و متناقض ذکر شده است. از طرفی تاکنون مطالعه الکترودیاگنوز جامعی با در نظر گرفتن رژیم درمانی این بیماران انجام نشده است. این تحقیق به منظور بررسی نقش کمکی الکترودیاگنوز در تشخیص زودرس گرفتاری اعصاب محیطی به منظور پیشگیری از نوروپاتی م یباشد.

روش کار

در این مطالعه مورد – شاهد 40 بیمار مبتلا به بهجت و 40 فرد سالم (گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه افرادی مورد بررسی قرار م یگرفتند که سابقه هیچ گونه بیماری یا تماس با عاملی که م یتوانست منجر به نوروپاتی شود، نداشته باشند. در این بیماران اعصاب حسی و حرکتی مدیان، اولنار، تیبیال، پرونئال عمقی، پرونئال سطحی و سورال از نظر و اعصاب GS H-Reflex عصب تیبیال از نظر، Nerve Conduction Velocity و Amplitude (AMP)، Distal latency (DL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. t مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون F-wave اولنار و تیبیال از نظر در اعصاب مدیان، اولنار، سورال و پرونئال سطحی در (SNAP Amplitude)

نتایج

نتایج نشان داد که کاهش ارتفاع امواج حسی در (Entrapment neuropathy) ارتباط معنی داری دارند و شیوع بالای نوروپاتی فشاری (P<0/ مقایسه با گروه کنترل (با 5 در Carpal Tunnel Syndrome % و 35 Cubital Tunnel Syndrome % اعصاب مدیان و اولنار به ترتیب در این بیماران 25 محدوده طبیعی بودند و از لحاظ آماری با گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشتند.

نتیجه گیری

با توجه به این یافته ها توصیه می شود در بیماران مبتلا به واسکولیت بهجت قبل از شروع درمان و در طی درمان با داروهای نوروتوکسیک از بررس ی های الکترودیاگنوز جهت پیشگیری و تشخیص زودرس نوروپاتی اعصاب محیطی استفاده شود و در صورت امکان بهتر است از داروهای نوروتوکسیک مانند: کلشی سین، تالیدومید و داپسون به علت مستعد بودن این بیماران به نوروپاتی حسی و نوروپاتی فشاری استفاده نشود.

زبان:
فارسی
صفحه:
303
لینک کوتاه:
magiran.com/p431935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.