شیوع افسردگی در زنان باردار و ارتباط آن با بعضی از عوامل اقتصادی - اجتماعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

طی سالهای اخیر اقدامات ارزند های نسبت به بهبود وضعیت بهداشت جسمی زنان باردار انجام شده است ولی چندان توجهی به بهداشت روان آنان نگردیده است. نظر به شیوع روزافزون افسردگی در جهان و شیوع دو برابر آن در زنان نسبت به مردان و تاثیرات متقابل آن بر سلامت جسمی و کیفیت زندگی آنان، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با بعضی عوامل اجتماعی – اقتصادی در زنان باردار مراجع هکننده به مراکز بهداشتی شهر اصفهان انجام شده است. 15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -

روش کار

این مطالعه مقطعی توصیفی – تحلیلی بر روی 600 نفر از زنان باردار 45 به همراه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بودند که Beck درمانی شهر اصفهان انجام شده است. ابزار سنجش پرسشنامه افسردگی تجزیه و تحلیل شد. Chi-square توسط آزمودن ی ها تکمیل می گردید. یافته ها با استفاده از آزمون آماری %22/ 28 %) دارای افسردگی بودند که به تفکیک 2 / 74 %) طبیعی و 154 نفر (7 /

نتایج

از 600 نفر زن حامله، 446 نفر (3 3% دارای افسردگی متوسط تا شدید بودند. شیوع افسردگی در زنان با حاملگی ناخواسته نسبت / دارای افسردگی خفیف و 5 به خواسته دارای تفاوت معنی دار بود و در بقیه موارد تفاوت معن یداری دیده نشد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد توجه ویژه به وضعیت خلقی زنان باردار، بخصوص زنان دارای بارداری ناخواسته، از ارزش ویژه ای برخوردار است. استفاده از ابزارهای غربالگری جهت تشخیص و انجام مراقبتهای ویژه برای طبقه اجتماعی – اقتصادی پایین الزامی است. همچنین انجام مطالعات بیشتر جهت بررسی اختلالات افسردگی در تمام طول حاملگی و بررسی پیامدهای آن به عنوان ریسک حاملگی ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحه:
329
لینک کوتاه:
magiran.com/p431938 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.