بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان، سال 1383

پیام:
چکیده:
مقدمه

در بین مواد غذایی مختلف، شیر و فرآورده های آن جزء اساسی ترین مواد غذایی هستند که نزدی کترین حالت را به یک غذای کامل دارند. آمار موجود نشان دهنده پایین بودن مصرف این مواد غذایی با ارزش در کشورمان نسبت به استانداردهای جهانی می باشد. این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر مشارکت دان شآموزان پسر بر افزایش مصرف شیر و فرآورد ه های آن در خانواده هایشان در بخش جناح در سال 1383 انجام شده است.

روش کار

در این پژوهش تجربی نمونه های مورد پژوهش شامل 95 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دو دبستان پسرانه بخش جناح به همراه خانواده های شان بودند که به روش سرشماری انتخاب شده بودند که با در نظر گرفتن میزان درآمد خانواده های آنان به 70 نفر تقلیل یافت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست خودگزارش دهی مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده بود که در ابتدا توسط واحدهای مورد پژوهش قبل از مشارکت دانش آموزان تکمیل شدند. سپس دان شآموزان آموزشهای لازم را توسط پژوهشگر دریافت نموده و پس از آن موارد آموزش داده شده را به مدت 3 ماه در خانواده هایشان پیاده کردند. پس از طی این دوره مجددا پرسشنامه ها و چک لیست خود گزارش دهی و با استفاده از SPSS مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده توسط آنها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار با سطح معن یدار کمتر از 5% انجام شد. t آزمونهای کای دو و

نتایج

یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه آزمون و شاهد از نظر عوامل دموگرافیک یکسان هستند. بین میانگین مصرف شیر و فرآورد ه های آن توسط واحدهای مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مشارکت دانش آموزان تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین مصرف شیر و فرآورد ه های آن در دو گروه بعد از مشارکت. .(P<0/ دانش آموزان تفاوت آماری معن یدار وجود دارد (0001

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که مشارکت دان شآموزان پسر باعث افزایش میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده شده است. با توجه به نتایج فوق، پژوهشگر پیشنهاد می کند که از مشارکت دان شآموزان به عنوان یک استراتژی مهم و اساسی در ارتقاء سلامت خانواده، استفاده شود

زبان:
فارسی
صفحه:
349
لینک کوتاه:
magiran.com/p431941 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.