تاثیر طب فشاری بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل

پیام:
چکیده:
مقدمه

تهوع و استفراغ از جمله شای عترین عوارض بعد از عمل جراحی هستند. برای رفع عارضه در کنار تداخلات دارویی سایر روش های بهداشتی طب جایگزین نیز جهت کمک به بیماران ابداع شده اند. این مطالعه برای تاثیر طب فشاری به عنوان یک روش بالقوه سالم نسبت به سایر روش های موجود استفاده از دارو جهت جلوگیری و یا کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی انجام شده است. وضعیت II یا I

روش کار

این مطالعه به صورت مداخله ای تجربی دو سو کور بر روی 240 نفر از بیمارانی که در کلاس جسمی انجمن هوشبری امریکا قرار داشتند و برای انجام جراحی ارتوپدی انتخابی برنامه ریزی شده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مداخله 5 دقیقه قبل از القاء بیهوشی عمومی طب فشاری به وسیله مچ بند طبی پیچیده شده و به مدت پنج ساعت و نیم بعد از بیهوشی در محل باقی ماند، انجام شد. در گروه Nei Guan (آکوباند) که در نقطه مقایسه نیز مچ بندی که فاقد تیله در داخل آن بود، در محل گذاشته شد. القاء و نگهداری بیهوشی برای دو گروه مشابه بود. بیماران در اتاق بهبودی و ساعات 6 و 24 بعد از عمل توسط فرد دیگری که از نوع مچ بندها اطلاعی نداشت، از لحاظ بروز تهوع و مورد t-test و تست های آماری مجذور کای و SPSS Win استفراغ مورد سوال قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

میانگین سنی بیماران دو گروه یکسان بود. دو گروه از لحاظ هوشبرهای تجویزی نیز تفاوتی نداشتند. بروز تهوع و یا استفراغ در اطاق بهبودی مشابه و دو گروه از این لحاظ اختلاف معنی داری با هم نداشتند. در گروه مداخله بروز تهوع و یا استفراغ در ساعات 6 و 24 بعد از عمل جراحی به طور معن یداری کمتر از گروه مقایسه بود. بروز تهوع و استفراغ در خانمهای هر دو گروه بیشتر از آقایان بود ولی اختلاف دو گروه از این نظر از لحاظ آماری معن یدار نبود و تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ در بین خانمها و آقایان در زمانهای مختلف بعد از عمل نیز مشابه بود. یک PC6 (Pericardium-

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که طب فشاری روی نقطه طب سوزنی (6 روش مفید برای کاهش تهوع و استفراغ در بالغین بعد از جراحی ارتوپدی است. پیشنهاد می کنیم که از این روش در سایر جراحی هایی که با میزان بالاتری از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل همراه هستند نیز استفاده گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
357
لینک کوتاه:
magiran.com/p431942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.