هیپومنیزیمی و دیابت حاملگی

چکیده:
مقدمه

با تکیه بر مطالعاتی که به نقش منیزیم در متابولیسم کربوهیدرات ها پرداخته بود، این مطالعه برای روشن کردن بیشتر ارتباط این کاتیون با دیابت حاملگی انجام شد. از آنجا که دیابت حاملگی با اختلال در متابولیسم گلوکز (OGTT) شناخته می شود، از این مطالعه می توان به عنوان یک الگوی تحقیقی جهت بررسی اثر متقابل منیزیم با متابولیسم کربوهیدرات استفاده کرد و نتایج حاصل را به دیابت آشکار تعمیم داد.

مواد و روش ها

دیابت حاملگی به روش NDDG در 620 باردار مراجعه کننده به سه بیمارستان وابسته به دانشگاه تهران تشخیص داده شد. هیچ کدام از افراد شرکت کننده سابقه بیماری های متابولیسمی، قلبی عروقی، کبدی، کلیوی و نیز سابقه قند ناشتای بیشتر از mg/dL 105 را نداشتند و به هنگام انجام این مطالعه HbA1c خون آنها کمتر از 2/6 بود. (میزان طبیعی به روش کالرومتریmol 9/6- 5/4%).

یافته ها

طبق نتایج به دست آمده در 16 نفر (58/2%) OGTT مختل بود و برای این افراد طبق تعریف دیابت حاملگی مطرح شد. از این تعداد، 13 نفر عوامل خطرساز سن (بالای 30 سال) و چاقی (نمایه توده بدنی بیشتر از 29 کیلوگرم بر متر مربع) را دارا بودند. از افراد شرکت کننده در هفته 30-32 آزمون های اندازه گیری منیزیم سرم و منیزیم RBC، آلبومین، پروتئین تام و کراتینین سرم گرفته شد و نتایج آن با 38 فرد سالم غیرباردار (کنترل غیرباردار) مقایسه گردید. منیزیم سرم و منیزیم RBC گروه های شاهد غیرباردار، شاهد باردار و افراد مبتلا به دیابت حاملگی به ترتیب 14/0±1/2، 11/0±8/1، 9/0±72/1 mg/dL و 25/0±17/5، 25/0±11/5، 25/0±97/4 mg/dL بود که مبین کاهش معنی دار منیزم سرم و منیزیم RBC در گروه دیابت حاملگی نسبت به شاهد باردار است (01/0p< و 05/0p<). پروتئین تام گروه های شاهد غیرباردار، شاهد باردار و نیز افراد مبتلا به دیابت حاملگی به ترتیب 28/0±8/6، 28/0±24/6، 18/0±09/6 gr/dL بود که مبین کاهش معنی دار پروتئین تام افراد باردار نسبت به افراد غیرباردار (01/0p<) و بین افراد باردار و دیابت حاملگی بود (05/0p<). میزان آلبومین در گروه های شاهد غیرباردار، شاهد باردار و دیابت حاملگی به ترتیب 39/0±2/4، 29/0±82/3، 3/0±34/3 gr/dL بود که مبین کاهش معنی دار گروه آلبومین در گروه باردار نسبت به گروه غیرباردار (05/0p<) و نیز کاهش معنی دار آن در گروه دیابت حاملگی نسبت به گروه باردار است (01/0p<). بین میزان کراتینین گروه باردار و دیابت حاملگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما بین گروه شاهد غیرباردار با دو گروه دیگر اختلاف معنی دار دیده شد (14/0±84/0، 06/0±7/0، 1/0±75/0 mg/dL).

نتیجه گیری

نتایج نمایانگر کاهش معنی دار منیزیم سرم و منیزیم RBC در افراد مبتلا به دیابت حاملگی و نشانگر رابطه میان دیابت و هیپومنیزیمی در این بیماران است.

زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p439441 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.