ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران

چکیده:
در این مقاله نتایج حاصل از یک تجربه ارزیابی که برای سنجش کیفیت محیط زیست شهر تهران انجام گرفته است معرفی می گردد. ارزیابی مذکور با استفاده از مدلی ریاضی که به همین منظور طراحی شده صورت پذیرفته است. در این ارزیابی علاوه بر ویژگی های کمی شهر، خصوصیات کیفی آن نیز با شیوه های ابتکاری (بر اساس داده ای جدول شماره 1) به زمان اعداد و ارقام ترجمه شده که نتیجه حاصل نمادی از خصوصیات زیست محیطی شهر مورد ارزیابی است. نتیجه آزمون این مدل به صورت عددی که نماینده وضعیت زیست محیطی شهر بر اساس آمار و اطلاعات موجود است ارایه می شود. این تجربه صرف نظر از میزان خطایی که در هر کار متکی به آمار انتظار آن می رود، می تواند به عنوان الگویی کارآمد برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهرهای مختلف کشور و مقایسه ارقام بدست آمده با سرفصل های مشترک در شهرهای نمونه به کار رود. نتایج چنین تحقیقی موجب خواهد شد تا جهت گیری برنامه ریزی ها برای بهبود کیفیت محیط زیست هر یک از شهرها با دقت بیشتر و به خصوص با توجه به زمینه های فاقد کیفیت مطلوب انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p44048 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!