جایگاه نظام گسلی دامغان در پهنه برشی همگرای آستانه - عطاری

چکیده:
بر اساس دستاوردهای حاصل از مطالعه تفصیلی ساختاری و رخیت زمین ساختی در امتداد پهنه گسلی دامغان، و مقایسه طرح های نوزمینساختی در نقاط مختلف، این نظام گسلی در حاشیه جنوبی البرز خاوری متشکل از چهار تکه ده ملا سیاه کوه، سیاه که رودبار، رودبار فولاد محله و لبرود شترگرین معرفی شده است. تکه ده ملا سایه کوه ساز و کار نرمال داشته و عملکرد سایر تکه ها معکوس چپگرد است. این سیستم یکی از عناصر تکتونیکی مهم در درون پهنه برشی همگرای چپگرد(Left lateral transpression Zone) جنوب البرز خاوری با روند N60E است که در این مقاله، پهنه برشی همگرای آستانه عطاری کواترنری، یک گسله چرخشی راستگرد (Clockwise rotational fault) را می سازند. این بخش چرخشی، یک گسله انتقالی (Transfer fault) برای گسله لبرود شتر گردن است. تکه لبرود شترگردن هیچگونه ارتباط ساختاری و شباهت عملکرد در تکوین محیط رسوبی با گسله عطاری در منطقه جام ندارد. اگر چه این پهنه برشی در کواترنری فعالیت مشخص داشته است و این شواهد در تکه های ده ملا سیاه کوه، سیاه کوه رودبار و لبرود شترگردن بوضوح مشهد است ولی فعالیت کواترنری بخش باختری آن (تکه رودبار، فولاد محله) بطور عمده در امتداد گسله آستارا با سازو کار چپگرد ثبت شده است.
شواهد جنبشی (Kinematic evidences) جوان زمین شناسی برای الگوی برش همگرای چپگرد در این بخش از البرز خاوری با دستاوردهای دینامیکی ناشی از تحلیل ساز و کار کانونی زمینلرزه ها، دگر شکلی سطحی زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی، و همچنین نتایج حاصل از مطالعات ماهواره ای بر روی جنبش ورق های لیتوسفری در منطقه مورد مطالعه، هماهنگی کامل دارد و موید عملکرد یک تنش فشاری مورب با راستای شمالی شمال خاوری بر روی منطقه آستانه عطاری است و میتواند موجب تحرک و پویایی منظومه گسلی دامغان بر اساس الگوی ارایه شده گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p45233 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!