تعیین موج منفی ناهمخوان با استفاده از محرک تن در محدوده سنی 4تا9 سالگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

موج منفی ناهمخوان یکی از پتانسیل های برانگیخته شنوایی است که حدود 100 تا 250 میلی ثانیه بعد از ارایه تحریک رخ می دهد. این موج در اثر تغییر قابل تشخیص در توالی از اصوات تکرار شونده همگون ایجاد می شود؛ یعنی با کم کردن شدت، فرکانس یا مدت محرک تغییراتی اعمال می شود. هدف از این مطالعه تعیین موج منفی ناهمخوان با استفاده از محرک تن و بررسی تغییرات آن طی تغییر سن بوده است.

روش بررسی

این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. افراد شرکت کننده در این مطالعه تعداد 60 نفر کودک 4 تا 9 ساله هنجار بوده اند. تحریکات 80 dB peSPL شدت داشتند و از تن 1000 Hz به عنوان محرک استاندارد و تن 1500 Hz به عنوان محرک استفاده شده است. احتمال وقوع محرک انحرافی 20 درصد بود. امواج با استفاده از الکترودهای سطحی از 4 نقطه جمجمه ثبت شدند.

یافته ها

در 22.5 درصد از نمونه های مورد مطالعه موج منفی ناهمخوان دیده نشد. همچنین در 22.5 درصد از نمونه ها، تعیین قله موج منفی ناهمخوان به طور دقیق امکان پذیر نبود. در بقیه نمونه ها یک رابطه معکوس معنی دار بین زمان نهفتگی موج و سن وجود داشت. یعنی با افزایش سن، زمان نهفتگی کاهش می یافت. اما چنین رابطه ای بین سن و دامنه موج دیده نشد.

نتیجه گیری

این مطالعه تایید می کند که در افراد کاملا هنجار ممکن است موج منفی ناهمخوان دیده نشود. همچنین موج منفی ناهمخوان با افزایش سن تغییر می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -5
لینک کوتاه:
magiran.com/p457402 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.