بررسی تاثیر تیمارهای شیمیایی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریایی مرکبات

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تیمارهای شیمیائی و شرایط انبار بر کنترل پوسیدگی آلترناریائی پرتقال، این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 20 تیمار و تعداد چهار تکرار برای هر تیمار در دو شرایط انبار معمولی و سرد به اجرا درآمد. در اوایل بهمن ماه، میوه به مقدار لازم برداشت و پس از ضد عفونی سطحی و غوطه وری در محلول حاوی اسپور قارچ آلترناریا با کربنات سدیم، بی کربنات سدیم...
زبان:
فارسی
در صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p466402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!