نحوه توارث و ترکیب پذیری تعدادی از صفات متریک در ارقام گندم نان

پیام:
چکیده:
به منظور مقایسه نحوه توارث، ترکیب پذیری و عمل ژن ها در کنترل ژنتیکی صفات وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ارقام گندم نان، مطالعه ای بر روی 8 رقم با استفاده از روش دوم در مدل ثابت گریفینگ انجام شد. والدین و تلاقی ها در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار کشت شدند. تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت بسیار معنی داری بین تیمارها...
زبان:
فارسی
در صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p466404 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!