تاثیر نژاد و سطح تغذیه بر همبستگی بین ترکیب شیمیایی گوشت قطعه های لاشه و کل لاشه در گوسفندان دنبه دار ایرانی

پیام:
چکیده:
همبستگی بین ترکیب شیمیایی گوشت قطعه های لاشه و کل لاشه ی 48 بره ی نر 9 ماهه ی قزل و مهربان (هر نژاد 24 بره) در یک آزمایش فاکتوریل با دو نژاد (قزل و مهربان) و دو سطح تغذیه (بالا و پایین) و در قالب یک طرح کاملا تصادفی تعیین شد. پس از80 روز تغذیه، بره ها کشتار شدند و نیمه ی راست لاشه ی سرد به قطعه های ران، دست، گردن، پیش سینه، قلوه گاه و راسته تقسیم شد. ماده ی خشک (DM)، پروتئین خام (CP)، چربی و خاکستر گوشت لاشه و قطعه های لاشه اندازه گیری شدند. به طور کلی، نژاد و سطح تغذیه تاثیر معنی داری بر ترکیب شیمیایی گوشت نداشتند اما همبستگی معنی داری بین ترکیب شیمیایی گوشت بیشتر قطعه ها و گوشت لاشه وجود داشت. در نژاد قزل، درصد ماده ی خشک گوشت دست (81/0r =) و چربی خام (در ماده ی خشک) گوشت راسته (74/0r =) بزرگ ترین ضرایب همبستگی را با درصد ماده ی خشک لاشه نشان دادند (P<0.001). در نژاد مهربان، درصد ماده ی خشک گوشت راسته بیشترین همبستگی را با درصد ماده ی خشک لاشه داشت)84/0r =، (P<0.001. در هر دو نژاد، درصد پروتئین خام گوشت راسته (در ماده ی خشک)، بیشترین همبستگی را با درصد پروتئین خام لاشه نشان داد)80/0r =، (P<0.001. درصد چربی خام گوشت لاشه، بزرگ ترین ضریب همبستگی را با درصد چربی گوشت راسته در گوسفندان قزل (76/0r =) و مهربان (84/0r =) داشت (P<0.001). ضریب همبستگی بین درصد خاکستر گوشت لاشه ی گوسفندان قزل با درصد خاکستر گوشت هیچ یک از قطعه ها، معنی دار نبود. درصد خاکستر گوشت لاشه ی گوسفندان مهربان، همبستگی کوچکی با درصد خاکستر گوشت دست)58/0r =، (P<0.01، راسته)49/0r =، (P<0.05 و پیش سینه)43/0r =، (P<0.05 نشان داد. در این آزمایش، در بین قطعه های مختلف لاشه، ترکیب شیمیایی گوشت راسته بیشترین همبستگی را با ترکیب گوشت لاشه نشان داد و به نظر می رسد شاخص مناسبی برای تعیین ترکیب شیمیایی گوشت لاشه در گوسفندان قزل و مهربان باشد. آنالیز رگرسیون داده ها نشان داد که درصد پروتئین و چربی گوشت راسته، 65% از پراکنش کل درصد پروتئین و چربی گوشت لاشه ی گوسفندان قزل و مهربان را توجیه کردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
304
لینک کوتاه:
magiran.com/p467948 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!