وضعیت کینتیکی، دفع ادراری و دوزاژ داروی لوفلوکساسین به دنبال تجزیه زیر پوستی در گوساله های نژاد آمیخته

پیام:
چکیده:
روی 5 گوساله نر سالم نژاد آمیخته به منظور بررسی وضعیت کینتیکی و دفع ادراری لوفلوکساسین به دنبال یک تزریق زیر پوستی با دوز mg.kg-1 4 انجام گرفت. غلظت لوفلوکساسین در نمونه های پلاسما و ادرار با استفاده از آزمایش های میکروبیولوژیکی اندازه گیری گردید. حداکثر سطح پلاسمایی دارو (μg.ml-1 3/0 ± 8/2) بعد از 45 دقیقه مشاهده گردید و سطح دارو بالای MIC90 در پلاسما، 12 ساعت پس از تزریق نشان داده شد. فراهمی زیستی لوفلوکساسین 2/3 ± 9/41% بود. مقدار بالای AUC (μg.ml-1.hr1/0 ± 88/9) نشان دهنده ی پوشش بخش وسیعی از بدن توسط دارو بود. توزیع مناسب دارو با مقدار بالای Vdarea (L.kg-1 04/0 ± 73/0) مشخص گردید. نیمه عمر دفع و MRT به ترتیب hr 2/0 ± 3 و hr 2/0 ± 79/4 بود. دوزاژ مناسب برای تزریق زیر پوستی لوفلوکساسین mg.kg-1 25/1 با تکرار در فواصل زمانی 12 ساعته در گوساله ها محاسبه گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
313
لینک کوتاه:
magiran.com/p467949 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!