مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در گوسفندان اهواز، جنوب غرب ایران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی سرمی عفونت لپتوسپیرایی در گوسفندان اهواز، نمونه خون از 181 راس گوسفند ماده اخذ گردید. سرم ها بعد از جداسازی در دمای °C20- نگهداری شدند. نمونه ها با استفاده از 6 آنتی ژن زنده لپتوسپیرا اینتروگانس سرووارهای پومونا، گریپوتیفوزا، کانیکولا، هارجو، ایکتروهموراژیه و بالوم و با استفاده از روش آگلوتیناسیون میکروسکوپیک جهت جستجوی آنتی بادی علیه این سروارها مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه هایی که در آن ها بیش از 50% لپتوسپیراها در رقت 1:100 یا بیشتر آگلوتینه می شدند، مثبت در نظر گرفته شدند. سپس از نمونه های مثبت رقت های مختلف، تا 1:1600 تهیه و مورد آزمایش قرار گرفتند. از این تعداد (92/14%) 27 نمونه به یک یا چند سروار در رقت های مساوی یا بیشتر از 1:100 واکنش مثبت نشان دادند. از نظر فراوانی پومونا با 75/43% دارای بیشترین و بعد از آن به ترتیب کانیکولا (87/21%)، ایکتروهموراژیه (5/12%)، گریپوتیفوزا (38/9%) و هارجو و بالوم (هر کدام 25/6%) قرار داشتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که عفونت لپتوسپیرایی در بین گوسفندان اهواز شایع بوده و سروارهای متعددی می توانند باعث بروز آن گردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
333
لینک کوتاه:
magiran.com/p467952 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!