مقایسه نتایج اندازه گیری فشار خون با استفاده از دستگاه اکسیمتری نبض و روش سمع در دانشجویان آموزشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

در میان بیماری های اعصاب و روان، اختلالات خلقی شایعترین آنهاست و در میان اختلالات خلقی افسردکی اختلال شایعی است. این پژوهش مقایسه اثر بخشی و رضایتمندی دو داروی نورترپتیلین و فلوگزتین در بیماران افسرده مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی یاسوج را مورد بررسی قرار داده است.در کنار آنها تاثیر عوامل دیگر مثل سن و جنس و رابطه آن با اثر بخشی این دو دارو و نیز عوارض داروهای یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی تحلیلی از میان کلیه افرادی که از تاریخ اول بهمن ماه 1381 لغایت 15 مرداد 1382 به درمانگاه روانپزشکی یاسوج مراجعه نمودند،تعداد 117 نفر به صورت تصادفی که بر اساس مصاحبه و معاینه بالینی به وسیله روانپزشک و انجام آزمون بک دچار افسردگی متوسط تا نسبتا شدید بودند، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. در نهایت با توجه به اینکه 18 نفر به علت عدم مصرف دارو (از نظر مدت و میزان تعیین شده) از مطالعه حذف شدند، 97 نفر باقی ماندند. 49 نفربا داروی نورترپیتیلین و 48 نفربا داروی فلوگزتین مورد درمان قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمونهای مجذور کای، تی زوجی و مدل خطی عمومی مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد که در ماه ششم،4/85 درصد افرادی که فلوگزتین و 6/81 درصد افرادی که نورترپیتیلین مصرف کرده بودند به صورت مطلوب،پیشرفت و بهبودی داشته اند و متوسط نمره آزمون بک در پایان ماه ششم برای داروی فلوگزتین از71/33 به 10/16و برای نوترپیتیلین از 4./32 به 7 /19 بوده که از نظر آماری معنی دار بوده است(05/0p<). در این بررسی اثربخشی هر دو دارو برای هر دو جنس و برای همه گروه های سنی تقریبا یکسان بوده وتفاوتهای میان آنها از نظر آماری معنی دار نبوده است.عوارض فلوگزتین بیشتر شامل تهوع و استفراغ بوده است و عوارض نورترپیتیلین بیشتر شامل بی حالی،خواب آلودگی،یبوست و سردرد بوده که این تفاوتها از نظر آماری معنی دار است(05/0p<).

بحث و نتیجه گیری

تغییر در علایم افسردگی با مصرف دو داروی فلوگزتین و نورترپیتیلین با همدیگر قابل قیاس می باشد،هر چند وقتی که نیک بنگریم مشاهده می شود که فلوگزتین در درمان بهبودی بیماران افسرده به نحو قابل ملاحظه ای بهتر از نورترپیتیلین می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p474643 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.