مقایسه تاثیر داروهای آموکسی سیلین و اریترومایسین بر درمان عفونت کلامیدیایی بدون علامت در زنان باردار

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

کلامیدیا تراکوماتیس به عنوان شایعترین بیماری جنسی در زنان سنین باروری شناخته می شود، بنابراین درمان موثر و مناسب این عفونت در بارداری از موضوعات مهم بهداشت عمومی می باشد.هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر آموکسی سیلین و اریترومایسین بر درمان عفونت حاد و مزمن کلامیدیایی و پیشگیری از زایمان زودرس می باشد.

مواد و روش کار

این یک مطالعه کارآزمایی بالینی و همگروهی مداخله ای می باشد که در این مطالعه از میان 333 زن باردار بدون علامت عفونت کلامیدیایی مراجعه کننده به درمانگاه های بارداری مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1382، 92 مورد از آنها که مبتلا به عفونت کلامیدیایی بودند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که گروه آزمایش (1) (31نفر) با آموکسی سیلین 500 میلی گرم 3 بار در روز، گروه آزمایش (2) (31نفر) با اریترومایسین 400 میلی گرم 4بار در روز و گروه کنترل (30 نفر) با پلاسبو به مدت 7 روز درمان شدند. 4 هفته پس از شروع درمان آزمایشها مجددا فرستاده شد و هر سه گروه تا زمان زایمان پی گیری شدند.بیمارانی که با وجود درمان عفونت کلامیدیایی مثبت داشتند با درمان مجدد بهبود یافتند. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مجذور کای، دقیق فیشر و مک نمار انجام گرفت.

یافته ها

333 زن باردار در این مطالعه شرکت داشتند که 92 مورد آنها با شیوع 62/27درصد مبتلا به عفونت کلامیدیایی بودند. سن حاملگی موقع زایمان در سه گروه آزمایش 1،2 و کنترل تفاوتی نداشت. فراوانی عفونت حاد کلامیدیایی در گروه درمانی با داروی آموکسی سیلین و اریترومایسین به ترتیب(78/83 درصد قبل از درمان و 48/35 درصد بعد از درمان با 001/0p=) و (51/64درصد قبل از درمان و 03/29درصد بعد از درمان با001/0p=) و همچنین فراوانی عفونت مزمن کلامیدیایی در گروه درمانی با داروی آموکسی سیلین و اریترومایسین به ترتیب(35/19درصد قبل از درمان و 9/12درصدبعد از درمان) و(93/41 درصد قبل از درمان و 35/19درصد بعد از درمان با 01/0p=) بوده است. از طرفی در مقایسه عوارض گوارشی، در گروه درمانی با آموکسی سیلین 6 نفر (35/19درصد) در مقابل 10 نفر (25/32درصد) در گروه درمانی با اریترومایسین، عوارض گوارشی را نشان دادند.

نتیجه گیری

عفونت کلامیدیایی باعث زایمان زودرس نمی شود.از طرفی داروهای آموکسی سیلین و اریترومایسین بر عفونت حاد کلامیدیایی تاثیر مثبت و مشابهی داشته، ولی داروی اریترومایسین نسبت به آموکسی سیلین بر درمان عفونت مزمن کلامیدیایی موثرتر بوده است. همچنین عوارض گوارشی در گروه درمانی با آموکسی سیلین کمتر از اریترومایسین دیده شد.

زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p474645 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.