شیوع سندرم تونل کاربال در نجاران شهر یاسوج

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

سندرم تونل کارپال یک بیماری شایع با علل مختلف و یک بیماری تجمعی ترومایی شایع می باشد. دلایل بسیاری برای این سندرم ذکر شده است که از مهمترین آنها؛ نیروی زیادی، کارهایی که نیاز به تکرار زیاد دارند، به مدت طولانی در وضعیتی بودن و ارتعاش را می توان نام برد. هدف این مطالعه تعیین شیوع سندرم تونل کارپال در نجاران شهر یاسوج می باشد.

مواد و روش کار

این یک مطالعه توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی است که در تابستان 1383 در شهر یاسوج انجام گرفته است. 38 نجار برای مطالعات الکترودیاگنوستیک مورد بررسی قرار گرفتند و همه آنها فاقد بیماری های سیستمیک بودند.مطالعات هدایت عصبی اندام های فوقانی در آنها انجام شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد و از روش های آمار توصیفی و آزمون تی استفاده گردید.

یافته ها

میانگین زمان های تاخیری حسی و حرکتی اعصاب میانی چپ و راست به ترتیب 12/4، 4، 28/4 و 93/3 میلی ثانیه بود. شیوع سندرم کارپال تونل در نجاران فوق 8/15 درصد بود.میانگین زمان تماس با ارتعاش برای ایجاد این سندرم 67/25 سال بود.

نتیجه گیری

ارتعاش و شغل های ارتعاشی مانند نجاری باعث شیوع بالای سندرم تونل کارپال می شوند که لازم به توجه و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از آن در مشاغل پرخطر است.

زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p474651 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.