مقایسه تاثیر داروهای آموکسی سیلین و اریترومایسین بر درمان عفونت کلامیدیایی بدون علامت در زنان باردار

چکیده:
مقدمه و هدف

کلامیدیا تراکوماتیس به عنوان شایعترین بیماری جنسی در زنان سنین باروری شناخته می شود، بنابراین درمان موثر و مناسب این عفونت در بارداری از موضوعات مهم بهداشت عمومی می باشد.هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر آموکسی سیلین و اریترومایسین بر درمان عفونت حاد و مزمن کلامیدیایی و پیشگیری از زایمان زودرس می باشد.

مواد و روش کار

این یک مطالعه کارآزمایی بالینی و همگروهی مداخله ای می باشد که در این مطالعه از میان 333 زن باردار بدون علامت عفونت کلامیدیایی مراجعه کننده به درمانگاه های بارداری مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1382، 92 مورد از آنها که مبتلا به عفونت کلامیدیایی بودند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که گروه آزمایش (1) (31نفر) با آموکسی سیلین 500 میلی گرم 3 بار در روز، گروه آزمایش (2) (31نفر) با اریترومایسین 400 میلی گرم 4بار در روز و گروه کنترل (30 نفر) با پلاسبو به مدت 7 روز درمان شدند. 4 هفته پس از شروع درمان آزمایشها مجددا فرستاده شد و هر سه گروه تا زمان زایمان پی گیری شدند.بیمارانی که با وجود درمان عفونت کلامیدیایی مثبت داشتند با درمان مجدد بهبود یافتند. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مجذور کای، دقیق فیشر و مک نمار انجام گرفت.

یافته ها

333 زن باردار در این مطالعه شرکت داشتند که 92 مورد آنها با شیوع 62/27درصد مبتلا به عفونت کلامیدیایی بودند. سن حاملگی موقع زایمان در سه گروه آزمایش 1،2 و کنترل تفاوتی نداشت. فراوانی عفونت حاد کلامیدیایی در گروه درمانی با داروی آموکسی سیلین و اریترومایسین به ترتیب(78/83 درصد قبل از درمان و 48/35 درصد بعد از درمان با 001/0p=) و (51/64درصد قبل از درمان و 03/29درصد بعد از درمان با001/0p=) و همچنین فراوانی عفونت مزمن کلامیدیایی در گروه درمانی با داروی آموکسی سیلین و اریترومایسین به ترتیب(35/19درصد قبل از درمان و 9/12درصدبعد از درمان) و(93/41 درصد قبل از درمان و 35/19درصد بعد از درمان با 01/0p=) بوده است. از طرفی در مقایسه عوارض گوارشی، در گروه درمانی با آموکسی سیلین 6 نفر (35/19درصد) در مقابل 10 نفر (25/32درصد) در گروه درمانی با اریترومایسین، عوارض گوارشی را نشان دادند.

نتیجه گیری

عفونت کلامیدیایی باعث زایمان زودرس نمی شود.از طرفی داروهای آموکسی سیلین و اریترومایسین بر عفونت حاد کلامیدیایی تاثیر مثبت و مشابهی داشته، ولی داروی اریترومایسین نسبت به آموکسی سیلین بر درمان عفونت مزمن کلامیدیایی موثرتر بوده است. همچنین عوارض گوارشی در گروه درمانی با آموکسی سیلین کمتر از اریترومایسین دیده شد.

زبان:
فارسی
صفحه:
10
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه ای که مقاله شما در آن منتشر شده است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.