تعیین میزان بروز سرطان لنفوبلاستیک حاد در کودکان زیر 15 سال استان فارس در سال 1380 - 1379

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

سرطان ها در اطفال مشتمل بر گروهی از بدخیمی هاست که در جوامع صنعتی مهمترین علت مرگ و میر ناشی از بیماری شناخته شده است و شایع ترین بدخیمی در اطفال،سرطان خون لنفوبلاستیک حاد است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی میزان بروز سالانه آن 33-30 در یک میلیون می باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز این بیماری در طی یک سال در کودکان زیر 15 سال در استان فارس انجام شده است.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی تحلیلی اطلاعات به صورت مصاحبه رو در رو با مادران بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز و پر کردن پرسشنامه به وسیله پژوهشگر در طی یک سال (آغاز سال1379 تا آغاز سال 1380) به دست آمد. از آنجایی که هدف تعیین میزان بروز می باشد، بنابراین کلیه کودکان مبتلا به سرطان لنفوبلاستیک حاد تازه تشخیص داده شده به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

بر طبق یافته های این مطالعه میزان بروز سرطان لنفوبلاستیک حاد در استان فارس 6/32 (9/37 در پسران و 1/27 در دختران) در یک میلیون کودک زیر 15 سال می باشد. همچنین بر طبق این مطالعه حداکثر میزان بروز در گروه 4-0 سال، در شهرها و در پسران می باشد (05/0p<).

نتیجه گیری

در کل به نظر می رسد با توجه به این یافته ها، الگوی بروز در استان فارس شبیه به سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
59
لینک کوتاه:
magiran.com/p474736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.