مقایسه بازده بازتوانی قلبی در بیماران قلبی پس از آنژیوپلاستی، جراحی بای پاس و سکته قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بازتوانی قلبی موجب کاهش مرگ و میر و بهبود وضعیت روحی روانی و قلبی عروقی در بیماران قلبی میشود. بررسی اثرات بازتوانی در گروه های مختلف بیماران قلبی از نظر جنس، سن و علت مراجعه میتواند در تدوین برنامه بازتوانی اختصاصیتر برای آنها و کاهش هزینه های درمانی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه بازده بازتوانی قلبی در بیماران پس از آنژیوپلاستی، جراحی بای پاس و سکته قلبی مورد مقایسه قرار گرفته است.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت گذشتهنگر پرونده 310 بیمار قلبی که تحت عمل جراحی آنژیوپلاستی یا بای پاس قرار گرفتهاند و یا به علل طبی مثل آنژین صدری یا سکته قلبی برای بازتوانی قلبی به مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 1382- 1378 ارجاع داده شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه بازتوانی به مدت 2 ماه (3 جلسه در هفته) شامل؛ ورزش هوازی، آموزش بیمار و اصلاح رژیم غذایی برای آنها انجام شد و متغیرهای ظرفیت ورزشی، کسر تخلیه، لیپیدپروفایل و شاخص توده بدنی قبل و بعد از بازتوانی اندازهگیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای و تی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

بیماران در 3 گروه جراحی بای پاس (156 نفر)، آنژیوپلاستی (44 نفر) و طبی(110 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر سه گروه به دنبال بازتوانی لیپیدپروفایل، ظرفیت عملی، کسر تخلیه و شاخص توده بدنی بهبود معنی داری یافته بود. مقایسه درصد تغییرات این متغیرها در سه گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد و همه گروه ها به یک میزان از بازتوانی قلبی سود بردند.

نتیجه گیری

بیماران با علل مراجعه متفاوت به یک میزان از بازتوانی قلبی سود میبردند و این نتایج در دو جنس مشابه بود. در این مطالعه بیماران مبتلا به سکته قلبی به طور قابل توجهی مانند بیمارانی که برای آنها مداخلات ریواسکولاریزاسیون انجام شده بود سود بردند. لذا ارجاع این بیماران به بازتوانی قبل از انجام این گونه مداخلات تهاجمی، در به تاخیر انداختن عمل جراحی و کاهش هزینه های درمانی ناشی از آنها توصیه میشود.

زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p474809 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.