بررسی اختلالات شایع بینایی در کودکان دبستانی شهرستان فسا 79 - 1378

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

در ایران اطلاعات جامعی که بیانگر شیوع اختلالات شایع بینایی در کودکان باشد به راحتی در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه تعیین اختلالات شایع بینایی در کودکان دبستانی شهرستان فسا می باشد.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی تحلیلی 10 درصد (1224 نفر) کودکان دبستانی شهرستان فسا در سال تحصیلی 79- 1378, به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده و به وسیله تابلوی اسنلن خطی از فاصله 6 متری در دبستان های مربوط مورد معاینه قرار گرفتند. افراد غیرطبیعی جهت تشخیص علت کاهش دید به مرکز تخصصی چشم پزشکی ارجاع داده شده و به وسیله یک چشم پزشک مورد معاینه کامل بالینی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای انجام گردید.

یافته ها

از 1224 نفر افراد مورد معاینه 196 نفر (16 درصد) در غربال گری اولیه غیر طبیعی شناخته شدند (پایه دید8/0) و برای معاینه تخصصی به چشم پزشک مراجعه کردند. در معاینه تخصصی 131نفر (7/10درصد) دارای اختلالات بینایی بودند (پایه دید 7/0) که مهمترین آنها عیوب انکساری 04/10 درصد, تنبلی چشم 28/2 درصد و انحرافات چشم 4/0 درصد می باشد. در 7/ 85 درصد موارد علت تنبلی چشم, عیوب انکساری بود.

نتیجه گیری

عیوب انکساری, شایع ترین علت اختلال بینایی و تنبلی چشم در گروه مورد مطالعه شناخته شد. با توجه به سادگی تشخیص و درمان عیوب انکساری, با ایجاد برنامه منظم غربال گری حدت بینایی در سنین قبل از مدرسه می توان شیوع تنبلی چشم را به طور چشمگیر کاهش داد.

زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p474825 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.