بررسی ارتباط هیپرتروفی آدنویید با زوایای سفالومتریک قاعده جمجمه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کودکان در حالت طبیعی آدنوئید بزرگی دارند و با افزایش سن، آدنویید به تدریج تحلیل می رود. بزرگی آدنوئید باعث اختلال تنفسی ناشی از انسداد بخشی از راه هوایی نازوفارنکس می گردد و به دنبال افزایش مقاومت در مسیر جریان هوای بینی، کودک به سمت تنفس دهانی پیش می رود. از آنجایی که نیازهای تنفسی، موقعیت فکین و زبان و به میزان کمتر موقعیت سر را تعیین می کند؛ بنابراین منطقی است که تنفس دهانی بتواند تعادل فشارهای وارده بر فکین و دندانها را تغییر داده و رشد فکین و موقعیت دندانها را تحت تاثیر قرار دهد. اگر این تغییرات باقی بماند منجر به ناهنجاری های فکی با عنوان Adenoid face می گردد. ارزیابی رادیوگرافیک فضای نازوفارنکس در رادیوگرافی لترال سفالومتری، روشی ساده و قابل تکرار برای به دست آوردن اندازه، شکل و موقعیت آدنویید است. فضای نازوفارنکس توسط استخوان اسفنویید پوشیده شده است؛ بنابراین به نظر می رسد که تغییر مقاومت مسیر تنفسی به وسیله هیپرتروفی آدنویید بر روی تغییرات زاویه قاعده جمجمه بی تاثیر نباشد. در تحقیق حاضر ضمن تعیین میزان فراوانی هیپرتروفی آدنوئید، به ارزیابی ارتباط بین هیپرتروفی آدنویید و تغییرات زوایای سفالومتریک قاعده جمجمه پرداخته شد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت گزینش سریال (Case series)، رادیوگرافی های لترال سفالومتری از پرونده بیماران 14-7 سال که بعد از سال 1377 به مراکز تخصصی ارتودنسی شهرستان رشت مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. نسبت بافت آدنویید به فضای نازوفارنکس (A/N) به روش Fujioka مشخص گردید. سپس زاویه قاعده جمجمه (N.S.Ar) در همان رادیوگرافی لترال سفالومتری اندازه گیری شد. بر اساس اطلاعات حاصل از نسبت A/N، بیماران به سه گروه (A/N?0.8) A، (0.5
یافته ها
از مجموع 206 لترال سفالومتری مورد بررسی %66 هیپرتروفی آدنویید)گروه های A و (B را نشان داد و %34 فاقد هیپرتروفی آدنویید)گروه (C بودند. %28 بیماران با زاویه قاعده جمجمه کوچکتر از حد نرمال، %30 نرمال و %42 بزرگتر از حد نرمال بودند. بر اساس آزمون آماری مجذور کای (Chi-Square) ارتباط آماری معنی داری بین وجود یا عدم وجود هیپرتروفی با زوایای مختلف قاعده جمجمه مشاهده شد؛ در ضمن بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت A/N و زوایای مختلف قاعده جمجمه همبستگی مشاهده گردید (R=0.2).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که بین نسبت A/N و زوایای مختلف قاعده جمجمه همبستگی وجود دارد. ضمن این که مطالعات بیشتری برای یافتن ارتباط بین ژنتیک و عوامل محیطی با زوایای قاعده جمجمه لازم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
96
لینک کوتاه:
magiran.com/p477766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.